Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAMELERDE YAPILAN DÜZENLEMELER HK.

KARAR: İSTEKLİLER TARAFINDAN İHALE KONUSU İŞİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ALINMASI ZORUNLU OLAN VE İLGİLİ MEVZUATINDA O İŞ İÇİN ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN SİCİL, İZİN, RUHSAT VB. BELGELERİN SUNULMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE İLAN VE İDARİ ŞARTNAMELERDE YER VERİLİR

KARAR NO : 2023/UH.II-18

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, istekliler tarafından ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve idari şartnamelerde yer verileceği, isteklilerin ihale konusu iş ile ilgili yetkili kurumlardan alınmış aktif olan faaliyet konusu “Toplu tüketim işletmeleri” veya “Gıda üretimi yapan işletmeler” olan gıda üretim izin belgesi veya işletme kayıt belgelerini beyan etmeleri gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından ihalenin anılan kısımlarında sunulan TR-28-K-002752 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin hizmet başlığının “Depo Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olduğu görülmüştür.

 

Benzer bir konuda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 09.06.2021 tarih ve 9954 sayılı yazı ile söz konusu hususta görüşleri talep edildiği, anılan yazıya cevaben kaleme alınan ve 22.06.2021 tarihinde Kuruma gönderilen 1753191 sayılı yazıda, “…5996 Sayılı Kanunda perakende tanımı “Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, işyeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ya da dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi veya muameleye tâbi tutulması veya depolanmasını”, şeklinde yapılmaktadır.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte ise gıda üretim yeri tanımı “Gıda maddelerinin ham maddeden başlayarak; depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını” şeklinde yapılmıştır.

5996 Sayılı Kanun gereği yemek üreten işletmeler perakende işletme statüsünde olup aynı zamanda üretim yeri olarak tanımlanmaktadır. Bu tür işletmelerin “Gıda üretimi yapan işletmeler” ve “Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler” olarak birlikte değerlendirilmesi gerekmekte olup kayıt belgeleri “Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler” olarak düzenlenmektedir…” hususlarına yer verilmiştir.

 

Öte yandan,  Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 22.11.2022 tarihinde verilen 7850826 sayılı ve “İşletme Kayıt Belgesi (Bilgi Talebi)” konulu cevap yazısında ise anılan istekliye ait TR-28-K-002752 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin hizmet başlığının “Depo Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olmakla birlikte faaliyet konusunun şarküteri olduğu, söz konusu işletmenin “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende” faaliyet gösteren işletmeler hizmet başlığı altında olmasından dolayı bahse konu işletme kayıt belgesi üzerinde faaliyet konusunun “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olarak düzenlendiğinin ifade edildiği görülmüştür.

 

Yukarıda anılan görüşler çerçevesinde başvuru konusu ihalenin Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Keşap Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü kısımlarında değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibi istekli Uzunoğlu Hayvancılık Gıda Temizlik İnş. Elekt. Turz. ve Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin hizmet başlığının “Depo Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olmakla birlikte faaliyet konusunun şarküteri olduğu, söz konusu işletmenin “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende” faaliyet gösteren işletmeler hizmet başlığı altında olmasından dolayı bahse konu işletme kayıt belgesi üzerinde faaliyet konusunun “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olarak düzenlendiği, bu bakımdan işletme kayıt belgesinin ihale dokümanında belirtilen kriterlere uygun olarak sunulmadığı gerekçesi ile istekliye ait teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”