Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAMENİN 7. MADDESİNDE DÜZENLENEN BELGELER HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMENİN 7. MADDESİNDE DÜZENLENENLER DIŞINDAKİ BELGELERİN YETERLİK KRİTERİ KAPSAMINDA İSTENECEK BİR BELGE OLARAK DİKKATE ALINMAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1041

“Teknik Şartname’de beton parkelerin ISO 9001:2015 (beton parke ve beton bordür malzemelerini kapsayan) kalite güvence sistemi kapsamında üretileceği ve “TS 2824 EN 1338” belgeli olacağı, düz beton bankın ISO 9001:2015 (beton kent mobilyaları ve beton bank malzemelerini kapsayan) kalite güvence sistemi kapsamında üretileceği ve Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış “TSE 7941” belgeli olacağı, beton çöp kutusunun ISO 9001:2015 (beton kent mobilyaları ve beton çöp kutusu malzemelerini kapsayan) kalite güvence sistemi kapsamında üretileceği ve Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış “TS EN 13 198” belgeli olacağı, söz konusu belgelerin ihale aşamasında isteneceği düzenlenmiştir.

 

mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden idarelerce ihalelere katılım için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin ihale ilanı ile İdari Şartname’de belirtilmesi gerektiği, idarece İdari Şartname’nin 7.5.4. maddesinde anılan Şartname’nin 7. maddesi dışındaki maddeleri ile Teknik Şartname’de yer alan belgelerin belirtilmesinin gerektiği, belirtilmediği durumda ise İdari Şartname’nin 7. maddesinde düzenlenen dışındaki belgelerin yeterlik kriteri kapsamında istenecek bir belge olarak dikkate alınmayacağı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru konusu ihalede zarf açma ve belge kontrol tutanağında ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen yeterlik bilgileri tablosunda Teknik Şartname’de istenilen belgeler için ayrı bir sütun açılmadığı, ayrıca İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7. maddesinde başvuru sahibi tarafından iddia konusu edilen “kalite güvence sistem belgesi” adı altında bir belgenin ihaleye katılacak olan istekliler tarafından sunulması gereken bir yeterlik belgesi olarak düzenlenmediği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”