Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAMENİN 7’NCİ MADDESİ HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMENİN 7’NCİ MADDESİNDE DÜZENLEME YAPILMADIĞINDAN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU STANDART FORMUNDA “TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLUNDUĞUNA İLİŞKİN BİLGİLER” KISMINA BİLGİ GİRİŞİNDE BULUNULMADIĞI GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1048

“… mevzuat hükümleri, idarece yapılan düzenlemeler ile yukarıda yer verilen tespit ve açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesi uyarınca gerçek kişilerin ihaleye istekli olarak katılması durumunda sadece fiziki ortamda gerçekleştirilen ihalelerde noter tasdikli imza beyannamesinin sunulacağı, elektronik ihalelerde böyle bir durumun söz konusu olmadığı,   İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler” başlıklı kısımda gerçek kişilerin imza beyannamesi sunacağına yönelik bir düzenlemeye yer verilmediği gibi ihale dokümanı kapsamında yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Standart Formu”nda da gerçek kişilerin imza beyannamesi sunacağına yönelik bir satır bulunmadığı, vekâlet yoluyla ihaleye katılma durumunda vekâlet bilgilerinin beyan edileceğine yönelik düzenlemeye yer verildiğinin anlaşıldığı,  başvuru sahibi isteklinin şikâyete konu ihaleye gerçek kişi olarak katıldığı, yeterlik bilgileri tablosu standart formunda yer verilen düzenlemeler ve açıklamalar dikkate alındığında teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler sütununda gerçek kişi sıfatı ile beyan edilecek bir bölümün yer almadığı anlaşılmış olup, bu çerçevede, başvuru sahibi isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda  “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” kısmına ilişkin bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”