Hakkakul Logo Beyaz

“İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELERDE YER ALMAYAN İHTİLAFLI KONULARIN ÇIKMASI DURUMUNDA İDARENİN ONAYLAYACAĞI ÇÖZÜM ŞEKLİ BELİRLEYİCİDİR.” İFADESİ TARAFLARIN EŞİT HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE SAHİP OLMASI GEREKTİĞİ İLKESİ İLE BAĞDAŞMADIĞI İÇİN MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-515

“İddia konusu Teknik Şartname düzenlemesinde ise Vektör mücadelesinin yürütülmesi sırasında idari ve teknik şartnamelerde yer almayan ihtilaflı konuların çıkması durumunda idarenin onaylayacağı çözüm şeklinin belirleyici olduğu düzenlenmiş olup, ihtilaflı konulara ilişkin açıklamalara yer verilmemekle beraber söz konusu durumların “Vektör mücadelesinin yürütülmesi sırasında” ibaresinden işin yürütümü esnasında oluşabilecek ihtilaflı konuların kast edildiği değerlendirilmekle beraber idarenin sözleşmenin bir tarafı olduğu düşünüldüğünde  “..idari ve teknik şartnamelerde yer almayan ihtilaflı konuların çıkması durumunda idarenin onaylayacağı çözüm şekli belirleyicidir.” ifadesinin, tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiği ilkesi ile bağdaşamayacağı ve bahsi geçen Teknik Şartname düzenlemesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesine aykırı olduğu değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”