Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİNE UYGUN AÇIKLAMA HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATI VE İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİNE UYGUN AÇIKLAMA SUNAN İSTEKLİYE AİT TEKLİFİN “PİYASADA OLUŞAN FİYAT ARTIŞLARI ÇERÇEVESİNDE SÖZ KONUSU GİRDİ İÇİN TEKLİF EDİLEN FİYAT İLE İŞİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI” GEREKÇESİ İLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-924

“… teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra anılan Tebliğ’in ilgili maddesinde belirtilen yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edilmesi gerektiği ve hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle tekliflerin reddedilemeyeceği hususu dikkate alındığında, kamu ihale mevzuatı ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun açıklama sunan başvuru sahibi istekliye ait teklifin idarenin şikayete cevabında belirttiği piyasada oluşan fiyat artışları çerçevesinde söz konusu girdi için teklif edilen fiyat ile işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı ve bu nedenle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesi gereğince teklifin değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olduğu” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, A… A.Ş. – O…. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”