Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK BAŞVURULAR HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK BAŞVURULAR İHALE DOKÜMANIN EDİNİLDİĞİ TARİHİ İZLEYEN 10 GÜN İÇİNDE VE HER HÂLÜKÂRDA EN GEÇ İHALE TARİHİNDEN ÜÇ İŞ GÜNÜ ÖNCESİNE KADAR YAPILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-509

“… mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde on gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği, ilanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresinin ilk ilan tarihinde başladığı ve bu tarihi izleyen 10 gün içinde, ihale dokümanına yönelik başvuruların ise ihale dokümanın edinildiği tarihi izleyen 10 gün içinde ve her halükarda en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin Yesilyurt-02 iş kaleminde belirlenen 10.000 metreküp beton miktarının ihale konusu iş için oldukça yüksek bir miktar olduğu yönündeki iddiasının ihale dokümanına yönelik olduğu, ihale tarihinin 26.01.2022 Çarşamba günü olduğu göz önünde bulundurulduğunda dokümana yönelik olarak her hâlükârda en geç 20.01.2022 tarihine kadar şikayet başvurusunda bulunulabileceği tespit edilmiş olup başvuru sahibi tarafından bu süre geçtikten sonra 10.03.2022 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”