Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİNE İSTİNADEN İDARE TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİĞE SEBEP OLMAMALIDIR.

KARAR NO : 2015/651

KARAR TARİHİ :

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 29

(Ankara 10. İdare Mahkemesi)

… ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin; 298. sırasında 22.2-002 poz nolu “36 kV, 630A Ring Main Unit” adlı iş kalemi, 508. sırasında TEE-059 poz nolu “Kesintisiz güç kaynağı akü grubu 10kva 60dakika” adlı iş kalemi, 509. sırasında TEE-060 poz nolu “Kesintisiz güç kaynağı akü grubu 60kVA 60dakika” adlı iş kalemi, 510. sırasında TEE-061 poz nolu “Kesintisiz güç kaynağı akü grubu 80kVA 60dakika” adlı iş kalemi, 511. sırasında TEE-062 poz nolu “Kesintisiz güç kaynağı akü grubu 120kVA 60dakika” adlı iş kaleminin yer aldığı, ihale dokümanı ile ilgili ihaleye katılan bir isteklinin açıklama isteminde bulunması üzerine ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından hazırlanan 29.08.2013 tarih ve 3835 sayılı “Katılımcı Firmalarca Cevaplanması İstenilen Sorular” başlıklı belgenin 3. ve 4. maddelerinde; “3. Şartname ile birlikte verilmiş olan Birim Fiyat Teklif Cetveli içerisinde yer alan Sıra No: 298 Poz No: 22.2-002 36 kV, 630A Ring Main Unit; Teknik Şartname Bölüm 2, Madde 02.01.06 Tüneller OG Hücreleri Teknik Özellikleri başlığı altında yer alan 36 kV Orta Gerilim Hücreleri ile uyuşmamaktadır. Söz konusu Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde 36 kV Giriş Hücresi bulunmadığından ilgili pozun, “TEDAŞ Poz No: 22.4.1.008 36 kV 630 A 16 kA Yük Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücreleri” olarak değiştirilmesini arz ederiz. Cevap: Birim fiyat teklif cetveli içerisinde 298 sırada yer alan Poz no:22.2-002 36kV 630A Rig Main Unit yerine Tedaş poz no 22.4.1.008: 36kV 630A 16kA Yük ayırıcılı giriş çıkış hücresi teklif edilecektir. 4. Teknik Şartname Bölüm 2, Madde 02.03.05 Kesintisiz Güç Kaynağı başlığı altında “KGKlarının aküden besleme süresi, tam yükte Alt Kontrol Merkezlerinde minimum 80(seksen)dk, Tünel Kontrol Merkezinde ise en az 120(yüzyirmi)dk besleyecek kapasitede olacaktır.” denilmektedir. Birim Fiyat Teklif Cetveli içerisinde Sıra No: 508-511, Poz No: TEE-059-062 ile belirtilen KGK ların akü grupları 60 dk olarak verilmiştir. Söz konusu akü gruplarının 10 kVA için 120(yüzyirmi)dk, 60, 80, 120 kVA lar için ise 80(seksen)dk olacağının teyidini arz ederiz. Cevap: TEE-059, TEE-060, TEE-061, TEE-062 Pozlarındaki Kesintisiz güç kaynağı akü gruplarının besleme süreleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            TEE-059 Kesintisiz güç kaynağı akü grubu 10kVA 120dakika

            TEE-060 Kesintisiz güç kaynağı akü grubu 60kVA 120dakika

            TEE-061 Kesintisiz güç kaynağı akü grubu 80kVA 80dakika

            TEE-062 Kesintisiz güç kaynağı akü grubu 120kVA 80dakika” ifadelerinin yer aldığı görülmektedir.

     İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından hazırlanan 29.08.2013 tarih ve 3835 sayılı “Katılımcı Firmalarca Cevaplanması İstenilen Sorular” başlıklı belgenin yukarıda yer verilen kısımları incelendiğinde, söz konusu belge ile birim fiyat teklif cetvelinin 298, 508, 509, 510 ve 511’inci sıralarında yer alan iş kalemlerinde değişikliğe gidildiği, ancak, söz konusu yazının 4734 sayılı Kanun’un 29. maddesinin son fıkrasındaki ihale dokümanına ilişkin açıklama talep edilmesine ilişkin düzenleme esas alınarak yapıldığı anlaşılmaktadır.

            Ayrıca, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından da ihalede zeyilname düzenlenmediği ifade edilmektedir.

Olayda, her ne kadar, davalı idarece ihaleyi gerçekleştiren idarenin 29.08.2013 tarih ve 3835 sayılı “Katılımcı Firmalarca Cevaplanması İstenilen Sorular” başlıklı yazı zeyilname olarak kabul edilerek davacının teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ise de; anılan yazının zeyilnameyi düzenleyen 4734 sayılı Kanun’un 29. maddesinin 2. fıkrasına göre değil, aynı maddenin son fıkrasındaki ihale dokümanına ilişkin açıklama talep edilmesine ilişkin düzenlemeye göre hazırlanarak isteklilere tebliğ edildiği, 29. maddenin son fıkrası uyarınca hazırlanan açıklama yazılarında ihale dokümanda değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı, açıklama prosedürü uygulanarak ihale dokümanında değişikliğe gidilmiş olmasının davacı şirketin teklifini sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmesine engel oluşturduğu, bu durumun da ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bir hukuka aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşıldığından 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilmesi gerekmekte iken, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.