Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK ŞİKAYET BAŞVURULARI HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK OLARAK YAPILACAK ŞİKAYET BAŞVURULARI İHALE TARİHİNDEN EN GEÇ ÜÇ İŞ GÜNÜ ÖNCESİNE KADAR YAPILMALIDIR

KARAR TARİHİ:22.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.IV-738

“Başvuru sahibi isteklinin zeyilname ve ihale dokümanına ilişkin olarak 02.06.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 06.06.2022 tebliğ tarihli cevabi yazısında başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmediği gerekçesiyle şikâyet başvurusunun değerlendirmeye alınmadığının bildirildiği, bunun üzerine başvuru sahibinin 06.06.2022 tarihinde idareye tekrar başvuruda bulunduğu ve dilekçe ekinde imza beyannamesinin sunulduğu, idarenin 07.06.2022 tebliğ tarihli ikinci cevabi yazısında başvurunun yasal süreler içerisinde yapılmadığı ve söz konusu iddialara ilişkin olarak mevzuata aykırı herhangi bir hususun bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun reddedildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun … hükümleri gereği, ihale dokümanına yönelik olarak 07.06.2022 ihale tarihinden en geç üç iş günü öncesi 01.06.2022 tarihine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.06.2022 ve 06.06.2022 tarihlerinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dolayısıyla idareye yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.”