Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK ŞİKAYETLER HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK ŞİKAYETLER, İDDİA KONUSU HUSUSUN FARKINA VARILDIĞI VEYA FARKINA VARILMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ TARİHİ İZLEYEN 10 GÜN İÇERİSİNDE VE HER HALÜKÂRDA İHALE TARİHİNDEN ÜÇ İŞ GÜNÜ ÖNCESİNE KADAR YAPILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-313

“… mevzuat hükümleri uyarınca, başvuru sahibi tarafından öncelikle idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiğinden ve bu iki aşamalı idari başvuru yolunda şikâyet yoluna başvurulmadan itirazen şikâyet yoluna başvurulamayacağından, şikâyet başvurusunda ileri sürülmeyen iddiaların da itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

İdareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşılmakla birlikte, idareye sunulan şikayet dilekçesinde bulunmayan ancak Kuruma sunulan itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinin Kamu İhale Kurumunun yetkisi dahilinde olduğu ileri sürülse dahi, ihale dokümanına yönelik şikayetlerin, iddia konusu hususun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her halükarda ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinin ihaleye teklif verilmesine engel teşkil ettiği yönündeki ihale dokümanına yönelik itirazın 31.01.2022 tarihli idareye şikâyet başvurusuna konu edilmediği, şikâyet başvurusunda ileri sürülmeyen iddiaların itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülmesinin mümkün bulunmadığı, ayrıca söz konusu itirazın ihale dokümanının edinildiği 31.01.2022 tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde, her durumda ihale tarihi olan 07.02.2022 tarihinden üç iş günü öncesine yani 01.02.2022 tarihine kadar yapılması gerekirken, anılan iddiaya bu süre geçtikten sonra 10.02.2022 tarihinde itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde yer verildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”