Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA UYGUN GEÇERLİ İKİ TEKLİF HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA UYGUN GEÇERLİ İKİ TEKLİFİN VARLIĞI REKABET ORTAMINI SAĞLAMAYA ELVERİŞLİDİR.

KARAR NO : 2014/1977

KARAR TARİHİ : 16.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

(Ankara 8. İdare Mahkemesi)

Dosyanın incelenmesinden; K. ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 02.09.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzeme Dâhil Yemek Pişirme Servis ve Sonrası Hizmet Alımı” işine ilişkin ihalede, 32 adet ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, teklif fiyatlarının sırasıyla 14.591.000,00 TL, 14.593.600,00 TL, 14.800.200,00 TL olduğu, 08.09.2014 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile isteklilerden K. Yemek Emlak Tem. İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.- B.S. İns. Gıda San Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı K.l Yemek Emlak Tem. İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesinin uygun olmaması sebebiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye 14.591.000,00 TL teklif sahibi olan davacı ile birlikte bir isteklinin daha kaldığı, ihalede 32 adet ihale dokümanı satın alınması, ihaleye 3 isteklinin teklif sunması, bu isteklilerden 2’sinin geçerli teklif olması ve ayrıca 12.11.2013 tarihinde sağlık tesislerine ait yemek hizmeti alımı ihalesinde yemek fiyatlarının mevcut ihaledeki fiyatların çok altında olması hususları ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 5’inci maddesinde yer alan ihalede rekabetin sağlanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık olduğu hususu ve kamu yararı göz önünde bulundurularak ihalenin iptaline karar verildiği, kararın aynı tarihte ihale yetkilisince onaylandığı, diğer taraftan, 08.09.2014 tarihli ihale iptal karan öncesinde idareye ihale dokümanına yönelik olarak 1 adet şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu ihalenin iptal edilmesine ilişkin olarak davacı şirketin yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda; ihaleye 3(üç) isteklinin iştirak ederek yeterli katılımın ve rekabetin sağlandığı, verilen tekliflerin geçerli teklif olduğu, ihale sürecinde Kamu İhale Kanunu’nun 5Tinci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı olabilecek başka bir saptamanın da olmadığı görülmektedir.

Bu durumda; dava konusu ihalede yaklaşık maliyetin altında üç teklifin verildiği, bunlardan ikisinin ihale dokümanı kapsamında tüm şartları sağladığı, dolayısıyla ihalede rekabet ortamının oluşmadığından söz edilemeyeceği ve kamu ihalelerine egemen olan temel ilkelere aykırı bir davranışın saptanmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu ihalenin rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi yapan idarece iptaline ilişkin işleme yapılan itirazın reddedilmesine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır…