Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA UYGUN OLMAYAN TEKLİFLER HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA VE ONUN PARÇASI OLAN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR.

KARAR NO : 2015/1000

KARAR TARİHİ : 03.07.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 12, 21

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

… Uyuşmazlık konusu ihaleyle ilgili Teknik Şartname’nin; 273, 274 ve 275 sıra numaralı kısımlar için, Valflerin yüzeyi, silinerek dezenfekte edilebilmesi için tam düz olmalı, içteki slikon ile dış plastik arasında seviye parkı ve boşluk olmalı, Lumen ucundaki valfler şeffaf olmalı, içleri görünebilmeli, enjektör girişi olay olmalı ,direnç olmamalı ,enjektörü kolay atmamalı, ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, seri ve lot numarası, üretici firma açık adresi bulunması, 275 sıra numaralı kısma yönelik olarak 5.maddesinde; Teklif edilen markanın enfeksiyon güvenliği çalışmaları olmalıdır, bu çalışmalar en az 1 haftalık güvenliğe işaret etmeli, ihale dosyasına eklenmelidir.

15.maddesinde; Teklif edilen ürünün katater ucunda güvenli kalış sürelerini gösteren enfeksiyon güvenliği çalışmaları olmalı ve ihale dosyasına eklenmelidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Dava konusu uyuşmazlıkta davacı tarafından;

1- davaya konu ihalede 273 sıra numaralı  kısımlar için teklif edilen ürünlerin; Teknik Şartname’nin 13’üncü maddesine göre; Pharmamed marka ürünün etiketinde firma açık adresi olmadığı, oysa hem Teknik Şartname maddesine hem de Sağlık Bakanlığı etiket talimatına göre firma açık adresinin etikette bulunmasının zorunlu olduğu, ürünün silikon contasının seviyesinin dış plastikten taşmış olduğundan silinmesini zorlaştırdığı, ürünün silikon contasının içindeki sıvı yolunun görünmez olduğu ve Pharmamed marka ürünün giriş sertliğinin oldukça yüksek olup, silikonu bir miktar dışarı taşmış olduğundan kolay giriş yapma imkânı vermemekte olduğu, enjektör girdiğinde de direnç gösterip dışarı attığı belirtilerek bu hususun Teknik Şartname’nin 4., 7.  ve 11.maddelerine aykırı olduğu,

2- 274 sıra numaralı “Ven Valfi İkili” kısmına ilişkin en avantajlı teklif sahibi olarak Renka Sağlık Hiz. Ltd. Şti. firmasının teklif etmiş olduğu ürünün; etiketinde üretici firma açık adresi olmadığı, hem Sağlık Bakanlığı Medikal Ürün Etiket Talimatına hem de Teknik Şartnameye aykırı olduğu, ürünün silikon contasının seviyesinin dış plastikten taşmış olduğundan silinmesini zorlaştırdığı, ürünün valf bölgesinin mavi olduğu, içlerinin görünmediği ve giriş sertliğinin oldukça yüksek olup, silikonu bir miktar dışarı taşmış olduğundan kolay giriş yapma imkanı vermediği, enjektör girdiğinde de direnç gösterip dışarı atmakta olduğu belirtilerek Teknik Şartname’nin 8., 11. ve 14. Maddelerine aykırı olduğu,

3- 275 sıra numaralı “Ven Valfi Üçlü” kısmına ilişkin en avantajlı teklif sahibi olarak R. Sağlık Hiz. Ltd. Şti. firmasının teklif etmiş olduğu ürünün; ürünün etiketinde üretici firma açık adresi olmadığı, Pharmamed marka adı altında ve aynı barkodla birçok farklı ürün paketlendiği, bu nedenle firma şartnamenin bu maddesi gereği Pharmamed markasına ait bir “enfeksiyon güvenlik testi” sunmuş ise bu testin hangi ürünle yapıldığının belli olmadığı, firmanın sunduğu klinik çalışmanın hangi ürüne ait olduğunu ispat edemezse bu şartname maddesini karşılayamayacağı, ürünün valf bölgesinin mavi olduğu, içlerinin görünmediği, giriş sertliğinin oldukça yüksek olup, silikonu bir miktar dışarı taşmış olduğundan kolay giriş yapma imkanı vermediği, enjektör girdiğinde de direnç gösterip dışarı atmakta olduğu ve enfeksiyon güvenliği çalışmasının bulunması ve bu çalışmanın , Teknik Şartname’de yapılan düzenleme gereğince ihale dosyasına eklenmesi gerektiğinden Teknik Şartname’nin 5.,8. , 14. ve 15.maddelerine aykırılık bulunduğu iddialarında bulunulmuştur.

İddialar yönelik olarak dava konusu Kurul kararında özetle; şikayet başvurusu üzerine R. Medikal firmasının ihale için verilen numunelerini uzman komisyon üyelerinin tekrar incelediği, teknik şartnamenin tüm maddelerine göre yeniden değerlendirildiği ve yapılan değerlendirmenin yerinde bulunduğu; İhalenin İdari Şartnamesi’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5.3.4. maddesinde; “İstekliler, teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün ( barkod ) numaraları teklifle birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste ve ayrı ayrı çıktılar halinde vereceklerdir. Teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin her bir ürün için üretici veya tedarikçisi tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğu belgeyi (Bayilik belgesi) sunmaları gerekmektedir” düzenlemesine uygun olarak teklif verildiği, ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne uygun CE işaretlemesinin bulunduğu, mal alımı ihalelerinde teklif edilen ürünün Teknik Şartname’ye uygunluğuna ilişkin değerlendirmenin idarelerce sadece “muayene ve kabul” aşamasında yapılabileceği gibi, muayene kabul aşaması ile birlikte “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında da “numune değerlendirilmesi” yoluyla yapılabileceği, ihale dokümanında düzenlenmiş olması koşuluyla bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, değerlendirmenin yapıldığı aşamadan bağımsız olarak teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişin nihai sorumluluğun da idarelere ait olduğu,Teknik şartnamede yapılan düzenleme ile ön yeterlik şartnamesi ve/veya idari şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerektiği oysa ihale ilanında ve idari şartnamede istenen belgelerin açıkça belirtilmemiş olduğu ve bunların Teknik Şartname’de belirtildiğine ilişkin atıf yapıldığı, ihale ilanında anılan bu atfın yer aldığı başlık ise “4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:” başlığı olup, atıf yapılan belgelerin ilandaki anılan başlıkla doğrudan bağlantısı bulunmadığı değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği görülmüştür.

Mahkememizce yapılan 05.05.2015 tarihli ara karar ile; İhale konusu Teknik Şartnamenin 15.maddesinde; “Teklif edilen ürünün katater ucunda güvenli kalış sürelerini gösteren enfeksiyon güvenliği çalışmaları olmalı ve ihale dosyasına eklenmelidir” düzenlemesi gereğince; enfeksiyon güvenlik testinin yapılarak bir örneğinin ihale dosyasına eklenip eklenmediğnin bildirilmesinin ve enfeksiyon güvenlik testi yapıldı ise bu testin hangi ürünle yapıldığının ve belgelerinin gönderilmesine karar verilmiş, ara kararımız uyarınca verilen 05.06.2015 havale tarihli beyan dilekçesinden bu düzenlemenin gereğinin yerine getirilmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, alınacak ihale konusu malların teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlendiği açık olup, teklif edilen ürünlerin Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmeden ihalenin sonuçlandırılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru üzerine Kamu İhale Kurulu’nca düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken, teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği esasları gözetilmeden başvurunun reddine ilişkin olarak tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.