Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK BAŞVURULAR HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA YER ALAN HUSUSLARA YÖNELİK BAŞVURULARDA ŞİKÂYETİN FARKINA VARILDIĞI TARİH İHALE DOKÜMANININ İNDİRİLDİĞİ TARİHTİR VE BU TARİHİ İZLEYEN 10 GÜN İÇERİSİNDE İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-639

“… mevzuat hükümlerinden, şikâyete konu edilen hususlar için şikâyet konusu işlemin/eylemin farkına varıldığı ya da farkına varılmış olması gerektiği tarihin şikâyet süresinin başladığı tarih olduğu, ihale dokümanında yer alan hususlara yönelik başvurularda ise, şikâyetin farkına varıldığı, dolayısıyla şikâyet süresinin başladığı tarihin ihale dokümanının indirildiği tarih olduğu ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde bahsedilen tarihleri izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, ayrıca ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin yukarıda yer verilen 10 günlük süreyi aşmamak üzere en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılmasının zorunlu olduğu, aksi takdirde başvurunun süre kurallarına uygun olarak yapılmaması sebebiyle reddedileceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından 26.03.2022 tarihinde ihale dokümanının EKAP üzerinden indirildiği, bu itibarla şikâyete yol açan durumun farkına varılması gereken tarihin 26.03.2022 olduğu, istekli tarafından 29.03.2022 tarihinde ihaleye teklif verildiği, isteklinin söz konusu iddiaya ilişkin olarak yaptığı idareye şikâyet başvuru tarihinin 12.04.2022 olduğu, bu çerçevede şikâyetçinin şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içinde bahsi geçen iddialara ilişkin olarak ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusunda bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde personele verilecek ücretler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerekmekte iken açılmadığı iddiası ile Teknik Şartname’de yer alan “Yıllık Çalışılacak Gün Sayıları” başlıklı düzenlemesinin mevzuata aykırı olması ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde çalışacak personelle yol ve yemek yardımı yapılıp yapılmayacağı ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmadığından ötürü ihaleye sağlıklı teklif verilemediği, bu nedenle ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılması iddialarına ilişkin olarak yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin iddiasının dokümana itiraz niteliğinde olduğu, gelinen aşamada ihale dokümanı düzenlemelerinin kesinleştiği, ayrıca şikâyete konu hususların farkına varıldığı tarihin dokümanın indirildiği tarih olduğu, anılan istekli tarafından dokümana yönelik olarak 10 günlük şikâyet süresi içinde ve her halükarda ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye herhangi bir başvuruda bulunulmadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”