Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANININ İLANA YANSIMAYAN HÜKÜMLERİNE YÖNELİK BAŞVURULAR HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANININ İLANA YANSIMAYAN HÜKÜMLERİNE YÖNELİK BAŞVURULARIN SÜRESİ DOKÜMANIN SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAR.

KARAR NO : 2015/177

KARAR TARİHİ : 06.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 55

(Ankara 2. İdare Mahkemesi)

MSB Ankara İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından 23.10.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Genel Onarımları” ihalesine katılan ve ihale uhdelerinde kalan davacılar tarafından 28.10.2014 tarihinde yapılan şikayet başvurusuna verilen cevap üzerine 10.11.2014 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Daya konusu işlem ehliyet yönünden incelendiğinde; belirtildiği üzere “ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabilecekler” itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Davalı idarece davacıların, ihalenin üzerlerinde bırakılması nedeniyle başvuru ehliyetlerinin olmadığına karar verilmiştir. Davacıların iddiası ihale dokümanı ile imzalanacak ihale sözleşmesi ve ekleri arasında fahiş farklar olduğudur. Bu durum doğrudan davacıların ihale neticesindeki kar-zarar durumunu etkileyeceğinden davacıların itirazen şikayet başvuru ehliyeti bulunduğunun kabulü gerekmektedir.

Dava konusu işlem süre yönünden incelendiğinde ise; davacının iddiaları ihale dökümanının eksik ve hatalı hazırlandığına yönelik olduğundan 16.10.2014 tarihinde ihale dokümanını aldığı görülen davacının bu tarihi izleyen en geç 10 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 28.10.2014 ve 31.10.2014 tarihlerinde yaptığı başvurunun süresinde yapılmadığı anlaşıldığından süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin davacı başvurusunun ehliyet yönünden reddine yönelik kısmının iptaline, süre yönünden reddine yönelik kısmına karşı açılan davanın ise reddine,…