Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK İTİRAZLAR HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK İTİRAZLAR İSTEKLİ SIFATINI KAZANAN KİŞİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEMEZ.

KARAR NO : 2015/20

KARAR TARİHİ : 23.01.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 55

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

…İhale tarihi olan 29.05.2013 tarihinde yaklaşık maliyetin açıklanmasının zorunlu olduğu hususu ile başvuruya dayanak olarak gösterilen hususların ihale dokümanında yer alan düzenlemeler arasında çelişki ve belirsizliklerle ilgili olduğu hususu dikkate alındığında, 29.05.2013 tarihinde ihaleye teklif veren ve ihale dokümanının içeriğini kabul ederek istekli niteliği kazanan davacı şirketin ihale dokümanına yönelik iddialarının istekliler tarafından ileri sürülebilecek hususlar arasında yer almadığı ve davacı şirketin istekli olabilecek konumda bulunduğu aşamada ihale dokümanına yönelik süresi içerisinde şikayet başvurusunda bulunmadığı görülmüştür.

Öte yandan davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu 25.06.2013 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli konumunda olduğundan dava konusu işlemin itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında da hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda…işin esasına girilmeksizin itirazen şikayet başvurusunun reddi yolundaki davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.