Hakkakul Logo Beyaz

İhale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması gerekir.

Karar No : 2014/2051

Karar Tarihi : 27.11.2014

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5

(Ankara 1. İdare Mahkemesi)

…Olayda başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının mevzuata aykırılık taşıdığı iddiasına yönelik olarak 07.02.2014 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece 13.02.2014 tarihli kararla anılan şikayet başvurusunun reddedildiği ve anılan kararın istekli olabilecek konumunda olan başvuru sahibine 19.02.2014 tarihinde tebliğ edildiği, ihale tarihi 13.02.2014 olduğu göz önüne alındığında İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesi uyarınca ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esas olmasına rağmen idarenin şikayetin reddine ilişkin cevap yazısını ihale tarihinde postaya verdiği, dokümana yönelik idare değerlendirmesi başvuru sahibi tarafından ihale tarihine kadar bilinemediğinden başvuru sahibi tarafından ihale tarihinde ihaleye teklif verilemediği açılarından idarece şikayetin sonuçlandırılması yönünde gerçekleştirilen işlemlerin Kanunun 5. Maddesinde belirtilen temel ilkeleri aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Yukarda belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere ihalelere ilişkin başvuruların genel olarak 10 gün içinde sonuçlandırılacağı hüküm altına alınmış ise de, belirtilen Yönetmelikte bu hükme bir istisna getirilmiş ve ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması gerektiği kurala bağlanmıştır. İhale dokümanına yapılan şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması, istekli ya da istekli olabilecekler tarafından incelenen dokümanın, hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde teklif vermelerini olanaklı kılmasını sağlamaları açısından zorunlu ve gereklidir. Bu durumda dava konusu ihalenin yapıldığı tarihin ve ihaleye son başvuru tarihinin 13.02.2014 olduğu ve davacının ihale dokümanına ilişkin olarak 07.02.2014 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun ise ihale tarihi olan 13.02.2014 tarihinde alınan kararla reddedildiği ve davacıya ihale tarihinden sonra 19.02.2014 tarihinde tebliğ edildiği açık olup, davacının ihale dokümanına ilişkin olarak yaptığı şikayet başvurusunun ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılmasının gerekmesi karşısında davalı idareye yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.