Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA ANALİZ FORMATLARI HK.

KARAR: ANALİZ FORMATLARINA İHALE DOKÜMANINDA YER VERİLMEMESİ İHALE MEVZUATINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-783

“… Yönetmelik hükmünden, idareler tarafından ihale dokümanının oluşturulması sürecinde, yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tariflerinin hazırlanacağı, söz konusu tariflerin ihale dokümanının parçası olduğu, ilgili Tebliğ açıklamasına göre, idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesinin gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen yapım işlerinde isteklilerin tekliflerini, birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerine ilişkin ihale dokümanında idarece yer verilen birim fiyat tariflerini dikkate alarak hazırlayacakları, mevcut ihale dokümanında birim fiyat tariflerinin yer aldığı, diğer taraftan anılan Tebliğ maddesinde açıklandığı üzere idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilebileceği gibi söz konusu analiz formatlarının aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde de isteklilere verilebileceği dikkate alındığında, iddia konusu analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilmemesinin ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”