Hakkakul Logo Beyaz

İHALE DOKÜMANINDA AYNI HUSUS İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN BİRBİRİNDEN FARKLI OLMASI TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE TEREDDÜT VE BELİRSİZLİK YARATACAĞI İÇİN İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-752

“İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalenin başvuruya konu edilen 7. kalemi için AESCULAP marka GN130 ürün  kodlu bipolar kabloyu teklif ettiği, söz konusu kablonun uzunluğunun 4 metre oluğu, başvuru sahibi isteklinin ise DORO marka 5015-08 ürün kodlu bipolar kabloyu teklif ettiği, söz konusu kablonun uzunluğunun 5 metre olduğu, İdari Şartname’nin ekinde yer alan tabloda ve birim fiyat teklif cetvelinde başvuruya konu edilen bipolar kablo uzunluğunun 5 metre (artı-eksi 20cm) olarak belirtildiği, Teknik Şartname’de ise başvuruya konu bipolar kablo kaleminin uzunluğunun 4 metre olduğu bilgisine yer verilmediği ancak tarafımızca yapılan araştırmada referans olarak gösterilen AESCULAP marka “GN130” katalog no’lu ürünün uzunluğunun 4 metre olduğunun tespit edildiği, bu çerçevede, ihale dokumanı kapsamında yer alan başvuruya konu bipolar kablo ürününün uzunluğuna ilişkin düzenlemelerinin birbirinden farklı olduğu görülmüş olup bu hususun tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde tereddüt ve belirsizlik yaratacak nitelikte olduğu, bu çerçevede kesinleşen ihale dokümanındaki bu çelişki nedeniyle hangi isteklinin teklifinin geçerli hangi isteklinin teklifinin geçersiz olduğunun tespit edilmesinin imkan dahilinde olmadığı ve söz konusu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesinin yerinde olacağı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”