Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER BİRBİRİNE AYKIRI OLAMAZ

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1301

“İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde “…Teknik Şartnamenin 7.11. Maddesine Göre:” İstekliler ihale kapsamında alımı gerçekleştirilen tüm ürünler/malzemeler/cihazlarla (aktif-pasif tüm malzemeler) ile ilgili olarak; teklif etme yetkisinin bulunduğunu teklif dosyasında belgelendirecektir. Bu çerçevede Yüklenici aşağıdaki alt maddelerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır..” düzenlemesinde ihale kapsamında alımı gerçekleştirilen ürünlerle ilgili olarak isteklilerin yetki belgesi sunulmasının istendiği maddenin devamında yüklenici tarafından durumuna uygun belge veya belgelerin teklif ekinde sunulmasının istenildiği, söz konusu düzenlemenin istenen belgelerin yeterlik kriteri mi yoksa yükleniciden sözleşmenin yürütülmesi aşamasında mı istenildiği hususunda çelişkiye sebebiyet verdiği, … ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olamayacağı, gelinen aşamada ihale dokümanının kesinleştiği anlaşılsa da teklif değerlendirmesinin mevcut çelişkili dokümana göre sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmayacağı anlaşıldığından, ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”