Hakkakul Logo Beyaz

İhale Dökümanında İstenilen Şartlar hk.

KARAR : İHALE DOKÜMANINDA İSTENİLEN ŞARTLARI SAĞLAYAN FİZİKİ TEMİNAT MEKTUBU DA İDARE TARAFINDAN KABUL EDİLEBİLİR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-193

“Başvuru sahibi tarafından sunulan fiziki geçici teminat mektubu incelendiğinde, teklif bedelinin %3’ünü karşıladığı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan fiziki geçici teminat mektubu standart formuna uygun olduğu, geçerlilik tarihinin İdari Şartname’de yer alan tarih ile örtüştüğü hususları ile geçici teminatın ihalelerde istenilmesi mantığının ihale sürecinde isteklilerin mevzuatın kendilerini zorunlu tuttuğu belirli durumlarda yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda idarenin teminatı gelir kaydetme gibi ekonomik bir yaptırımı elinde tutması olduğu, mevcut durumda geçici teminat mektuplarının ihalenin niteliği gereği yeterliliği tevsik için yalnızca elektronik ortamda sunulmasına izin verilmiş olsa da idarenin ihale sürecinde e-teminatı serbest bırakması ve Kurul tarafından verilen düzeltici işlem kararı sonrasında oluşan hukuki durumda dokümanda istenilen şartları sağlayan fiziki teminat mektubunun idare tarafından kabul edilmesinin yerinde olduğu durumu birlikte değerlendirildiğinde, idarenin teklifi bu haliyle geçerli bulması işleminin yerinde olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının uygun bulunmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”