Hakkakul Logo Beyaz

İhale dokümanında marka, patent, ürün gibi rekabeti engelleyecek hususlara yer verilmez.

Karar No : 2015/1668

Karar Tarihi : 17.09.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5,12

(Ankara 7. İdare Mahkemesi)

…Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, İhale Şartnamesi içeriğinde, belli bir firma ve markaya işaret edildiği hususunun yukarıda alıntısı yapılan bilirkişi raporu ile sabit olduğu anlaşıldığından, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun 4734 sayılı Kanunun 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.