Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA İŞE ALINACAK PERSONEL DÜZENLEMESİ HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA İŞE ALINACAK VEYA İŞTEN ÇIKARILACAK PERSONELE YÖNELİK DÜZENLEMELERE YER VERİLEMEZ

KARAR NO : 2022/UH.II-1711

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4857

İLGİLİ MADDE NO : 2

“… Kanun ve Tebliğ maddelerinde hizmet alımına dayanak sözleşme ve şartnamelere, işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması, hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulmayacağı, idarelerce çalışan personel açısından denetimin, sadece Teknik Şartname’de istenen kriterlere göre ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde idareye verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yapılacağı, ihale dokümanında ilgili mevzuata aykırı şekilde, işe alınacak veya işten çıkarılacak personelin idarece belirleneceğine yönelik düzenlemelere yer verilmeyeceği açıklanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, idare tarafından ihale dokümanında “…Kuruluş mutfaklarında halihazırda çalışan personel, işten çıkarılarak mağdur edilmeyecek..” şeklinde düzenleme yapılmasına rağmen, söz konusu düzenlemenin devamında yapılan personel çalışma esaslarına ilişkin düzenleme gereğince, ihale konusu işe yeni bir personel alındığı ya da zorunlu personel değişikliği söz konusu olduğunda yüklenici tarafından şartnamede belirtilen asgari koşulları sağlayan personelin temin edilebileceği ve bunun Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’ne uygun olarak idareye bildirileceği anlaşıldığından, iddia konusu düzenlemelerin mevzuata aykırı olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”