Hakkakul Logo Beyaz

İHALE DOKÜMANINDA PERSONELİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN OLARAK İDARECE YAPILACAK DÜZENLEMELERİN EMREDİCİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAMASI, ÇALIŞMA HAKKINI SINIRLAMAMASI VE İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİNİN GEREKTİRDİĞİ ÖLÇÜDE OLMASI ZORUNLULUK ARZ ETMEKTEDİR

Karar No : 2022/UH.II-1590

Karar Tarihi : 13.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5 ve 10

“… mevzuat hüküm ve açıklamalarına göre, ihale konusu işin niteliği esas alınarak, çalıştırılması öngörülen personelin sayısı ve özelliklerinin dokümanda belirtileceği, ancak idare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personelin sayısı ya da niteliklerine ilişkin belge istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda, ihale konusu işte çalıştırılacak personelin sahip olması gereken niteliklerin belirlenmesi hususunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu anlaşılmakla birlikte; ihale dokümanında personelin niteliklere ilişkin olarak idarece yapılacak düzenlemelerin, emredici mevzuat hükümlerine aykırı olmaması, çalışma hakkını sınırlamaması ve ihale konusu işin niteliğinin gerektirdiği ölçüde olması zorunluluk arz etmektedir.

 

Yapılan incelemede, yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri doğrultusunda, incelemeye konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Sürücüler için Genel Şartlar” başlıklı 2.6’ncı maddesinde ihale konusu işte çalışacak sürücülerin en az 5 (Beş) yıllık ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerektiği ve söz konusu sürücü belgelerinin fotokopilerinin sözleşme esnasında idareye sunulması gerektiğinin ifade edildiği; bu doğrultuda söz konusu düzenlemeyle idare tarafından iddiaya konu edilen belgelerin yükleniciden sözleşme esnasında istenildiği anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle, idarelerin ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, ihale konusu hizmetin sürücülü ve sürücüsüz araç kiralama hizmeti olduğu ve bu çerçevede araçlarda çalıştırılacak sürücülerde birtakım niteliklerin aranmasının can sağlığı ve trafik güvenliği önlemlerinden taviz verilmemesi adına beklenilen bir durum olduğu, bu noktada anılan Şartname düzenlemesi ile bir nevi trafikte güvenliğin sağlanmasının amaçlandığı, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı düzenlemesi de göz önüne alındığında, Teknik Şartname’nin 2.6’ncı maddesinde yer verilen sürücü belgelerinin, teklif sunan tüm isteklilerden istenilmediği, yükleniciden istenildiğinin açıkça anlaşıldığı, düzenlemede belgelerin yükleniciden sözleşme esnasında istenilmesi ifadesinden bu belgelerin sözleşmeden önce sunulacağı anlamının çıkarılamayacağı, anılan belgelerin işin yürütebilmesi için idarece gerekli görülen belgeler olduğu, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, ayrıca trafikte sürücülerin belirli niteliklere sahip olması konusunda trafikte güvenliğin sağlanması gerekliliği dikkate alınarak bahse konu düzenlemenin idarenin takdir hakkı çerçevesinde kaldığı ve kullanılan takdir yetkisinin kamu yararı ve  hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık içermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”