Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA TEKNİK KRİTERLERİN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: BELİRLENECEK TEKNİK KRİTERLERİN BÜTÜN İSTEKLİLER İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMASI GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1534

KARAR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

“… Kanun maddeleri uyarınca, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi gerektiği, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği, idarelerin teknik şartnameyi hazırlarken anılan hususlar ile ihtiyacın niteliğini göz önünde bulundurarak kendilerine verilen takdir alanı içerisinde belirlemeler yapmaları gerektiği anlaşılmıştır. 

Teknik Şartname’de yer alan sedan tipi binek araçlar ve kapalı kasa kamyonet için model yılının en az 2020, hafif ticari kombi 5 kapılı araçlar ve midibüs için ise model yılının en az 2019, sepetli 2 adet araç için ise model yılının asgari 2015 olması gerektiğinin düzenlendiği, model yıllarının araç çeşitlerine göre idarenin takdir hakkı çerçevesinde düzenlendiği, aynı nitelikteki araçlara ilişkin farklı model yılları belirlenmediği, işin süresinin 2023 yılından itibaren 2 yıl olduğu düşünüldüğünde, hayatın olağan akışı içerisinde idare tarafından belirlenen asgari model yıllarının mevzuatın kendilerine tanıdığı takdir alanı içerisinde ele alınabileceği kanaatine varılmış olup başvuru sahibinin model yıllarına ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Teknik Şartname içeriğinde ayrıca, birinci grup 15 adet ve üçüncü grup 5 adet binek sedan aracın renginin beyaz olması, ikinci grup 14 adet binek sedan aracın ise makam aracına uygun olacak şekilde koyu renk olması gerektiğinin belirtildiği, idarenin 2 yıl süreyle idare bünyesinde kullanacağı binek hizmet araçlarının renk seçiminde bütünlük sağlanması konusunda takdir hakkı olmasının renk seçimlerinin rekabeti engellemediği sürece mevzuata aykırı olmadığı, 20 adet binek araç için beyaz renginin, 14 araç için ise herhangi detaylı bir renk adı verilmeden koyu renk olmasının talep edildiği, anılan renklerin trafikte bulunan araçlar göz önüne alındığında hayatın olağan akışı içerisinde kolayca temin edilebileceği kanaatine varıldığından araçların renklerine ilişkin düzenlemelerin ihale konusu işte kiralanması öngörülen araç miktarı ve kendi malı şartı bulunmaması durumu göz önüne alındığında rekabeti engeller nitelikte bulunmamış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Teknik Şartname’nin Genel Hükümler başlıklı maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların İstanbul plakalı olarak idareye teslim edilmesi gerektiği düzenlenmiş olup anılan yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, isteğe bağlı olarak tescil plaka numarasının değiştirilecek olması halinde bu değişikliğin araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin ibrazı zorunlu belgelerle birlikte yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki, yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının ise kimlik paylaşımı sisteminde yer alan diğer adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna bir ay içerisinde müracaat etmeleri suretiyle yapılacağı, tescil işlemlerinde; gerçek kişiler için kimlik paylaşımı sisteminde yer alan yerleşim yeri adresi, tüzel kişiler için ise ticaret sicil gazetesi, tüzük veya diğer resmi kayıt belgelerinde belirtilen adresinin esas alınacağı, tescil edilen her araca, sahibinin tescile esas adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunun il kodu, harf ve rakam grubunu içeren bir tescil plakası tahsis edileceği, kiracının tescile esas adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunun il kodu, harf ve rakam grubunu içeren tescil plakasının da tahsis edilebileceği anlaşılmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araçların tesciline ilişkin olarak yayımlanan bilgi yazısından ise kendi adına nakil veya noterden plaka değişikliği talebine konu araçlar bakımından tescil başvuru taleplerinde gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemlerinin MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda, tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemlerinin ise ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda yapıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, trafik tescil işlemlerinde gerçek kişiler adına MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki, tüzel kişiler adına ise ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunun yetkili olduğu, tescile ilişkin bilgilerden ise adres esaslı bir sistemin belirlendiğinin anlaşıldığı, Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemesinde ihale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı İstanbul İlinde tescilli olması şartının getirildiği, her ne kadar söz konusu şartın ihale aşamasına ilişkin olmadığı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istenen bir koşul olduğu anlaşılmış olsa da, kiralanacak araçların tamamının 34 plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri İstanbul İli olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların İstanbul iline tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleşim yeri veya merkez ya da şube adresinin İstanbul’a nakli ve bunun yanı sıra plaka değişikliği zorunluluğunu ortaya çıkaracağı açıktır.

Bu itibarla şikayete konu edilen düzenleme ile herhangi bir ayrım yapılmaksızın kiralamaya konu araçlar için bu koşulun aranmasının, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”