Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA YAKLAŞIK MALİYETE VERİLMESİ HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANI KAPSAMINDA YAKLAŞIK MALİYETE YER VERİLDİĞİNDEN İHALENİN İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UY.II-1377

“İdarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçesinin ihale dokümanı ekinde yer alan Pursantaj Tablosunda yaklaşık maliyeti oluşturan her bir (12 kalem) iş kalemine ait yaklaşık maliyet tutarının sehven yazılmasının olduğu, yaklaşık maliyetinin ilk oturumdan önce açıklandığı bu nedenle ihalede yaklaşık maliyete ilişkin gizliliğinin korunamadığı ve ihale sürecinin güvenilir ve saydam bir şekilde yürütülme imkânının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yaklaşık maliyetin sehven ihale dokümanı ekinde yer alan Pursantaj Tablosunda belirtilmesinin Kanun’un 5’inci maddesindeki gizlilik ve “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde yer alan hükümlerine aykırı olduğu ifade edilerek bahse konu ihalenin iptal edildiği görülmüştür. İdarece belirtilen gerekçenin dayanaklarıyla beraber ortaya konulduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yaklaşık maliyet ile ilgili hükümleri değerlendirildiğinde, ihale konusu işin tahmini bedeli olan yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçesi incelendiğinde ihale dokümanı eki olan Pursantaj Tablosunda yaklaşık maliyet hesabına dayanak olan 12 iş kaleminin imalat oranlarının “%” cinsinden yazıldığı, anılan Tablonun Q sütununda ise “%” cinsinden verilen iş kalemlerine karşılık gelen imalatlara ilişkin tutarlar yazılarak toplam tutarın 230.914.904,77 olduğu, yazılan söz konusu rakamın yaklaşık maliyet tutarı (230.914.904,77 TL ) ile aynı olduğu, anılan sütuna  yazılı tutarların hangi imalata veya imalatların parasal tutarına karşılık geldiğinin anlaşılır olduğu, dolayısıyla ihale konusu işin yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edildiği bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin gizlilik ilkesine aykırı bir durum teşkil ettiği bu itibarla  idarenin ihalenin iptal işlemine yönelik kararının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.”