Hakkakul Logo Beyaz

İHALE DOKÜMANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER BİRBİRİNE AYKIRI OLMAMALIDIR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-911

“…Teknik Şartname’nin “İşçilerin Nitelikleri/Sayıları” başlıklı 5’inci maddesinde söz konusu işte 7 adet mutfak görevlisi ve meydancı çalıştırılacağı düzenlenmiş iken İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde çalıştırılacak işçilere ilişkin ödemenin belirtildiği bölümde mutfak görevlisi ve meydancıdan bahsedilmediği belirlenmiştir.  

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesi uyarınca ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olmaması gerekmektedir. Ayrıca Tip İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinin 30 numaralı dipnotunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri dışındaki tüm ihalelerde, gider kalemlerinin, ihale konusu işin özelliğine uygun olarak ilgili mevzuatına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla idare tarafından belirlenerek bu bölüme yazılacağı ifade edilmiştir.

 

İdarece İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde personel maaşlarına ilişkin yapılan düzenlemeler arasında Teknik Şartname’nin 5’inci maddesindeki tabloda yer alan 7 adet mutfak görevlisi ve meydancının ödemesine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla aynı konuda ihale dokümanının farklı bölümlerinde farklı ve çelişkili düzenleme yapıldığı görüldüğünden söz konusu aykırılığın isteklilerin teklif maliyetlerini oluştururken tereddüt oluşturacağı belirlenmiştir.”