Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA YETERLİK KRİTERİ HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRTİLEN EVRAKIN ŞEKİL ŞARTI OLAN NOTER ONAYININ OLMAMASINDAN DOLAYI İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-534

Yapılan incelemede, … mevzuat hüküm ve ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, şikâyete konu ihalede 9 mt c tipi dekoratif aydınlatma direği ve 6 mt çift konsollu aydınlatma direğine ait TEDAŞ Tip Proje evrakının teklif kapsamında sunulması gerektiği, bahse konu evraka ise idare tarafından bir şekil şartı öngörülerek, noter onaylı olması şartının getirildiği görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, söz konusu belgelerin yeterlik kriteri olduğu, bahse konu belgelere idarece şekil şartı öngörüldüğünden bu belgelerde noter onayı olmadığı takdirde isteklilerin yeterlik kriterini sağlamayacağı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı sonucuna varılmıştır.

Şikâyete konu ihalede başvuru sahibi tarafından, teklifi kapsamında sunulmuş olan “Işın 207 ve Işın 208 Statik Analiz Raporu”nun noter onaylı olmadığı ve belgelerin aslına ulaşılamadığı hususunun itirazen şikâyet dilekçesinde de ikrar edildiği, isteklinin belgelerin aslını, noter onaylı örneğini veya istenen belgenin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini eklemediği, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına herhangi bir şikâyet olmadığı, ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği ve isteklinin mevcut doküman düzenlemeleri doğrultusunda teklif verdiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, sunulan belgede ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak belirtilen TEDAŞ Tip Proje evrakının şekil şartı olan noter onayının olmamasından dolayı anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki idari işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”