Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDAKİ ‘ANAHTAR’ İFADESİ HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANI KAPSAMINDA YER ALAN ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU STANDART FORMUNDA YER ALAN “ANAHTAR” KELİMESİNİN, BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN SUNULAN TEKLİF MEKTUBUNDA YER ALMAMASI TEKLİF MEKTUBUNUN ASLÎ UNSURLARINI ORTADAN KALDIRAN BİR NİTELİK TAŞIMAZ

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-921

“… yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, ihale dokümanı kapsamında yer alan anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu standart formunun 4’üncü maddesinde yer alan “anahtar” kelimesinin, başvuru sahibi istekli U… A.Ş. tarafından sunulan teklif mektubunun 4’üncü maddesinde yer almadığı, teklif mektubunun bu yönü ile KİK015.2/Y sayılı standart formunda yer alan 4 numaralı madde ile birebir uyumlu olmadığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu ibarenin teklif mektubunda yer almamasının teklif mektubunun aslî unsurlarını ortadan kaldıran bir nitelik taşımadığı, “Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Mektubu” ibaresinin mektubun başlık kısmında yazılı olduğu, ayrıca yine mektubun sağ alt kısmında da “Standart Form-KİK015.2/Y Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu” ibaresinin yer aldığı, öte yandan anılan mektupta ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, tüzel kişi sıfatını haiz başvuru sahibinin vergi kimlik numarasının belirtildiği, ticaret unvanı yazılmak suretiyle imzalandığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, U… A.Ş.nin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”