Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDAKİ DÜZENLEMELER HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDAKİ DÜZENLEMELERİN BİRBİRİYLE UYUMLU OLMASI VE ÇELİŞEN HUSUSLAR İÇERMEMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-635

“İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde, “…Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü sigorta, vergi, resim, harç ve ulaşım giderleri ile Teknik Şartname’de tariflenen her türlü giderler teklif fiyatına dahil edilecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Araç Kiralama ve Ulaşım Hizmeti” başlıklı 4.5’inci maddesinde, “Otobüs ve Midibüs Temini: Organizasyonun yapılacağı 7-11 Ağustos ve 14-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında 9 gün süreyle en az 2018 model 1 adet 45 kişilik otobüs ile yine aynı modelde 2 adet 35 kişilik midibüs araçların kiralanması yükleniciye aittir. Yüklenici tarafından temin edilecek araçların evraklarında (D-2 Belgesi ile taşımacılık için gerekli diğer belgeler) herhangi bir eksiklik bulunmayacak olup yakıt, köprü, otoban vb geçiş ücretleri ile her türlü trafik kazası, trafik cezası, temizlik vb. giderleri, şoförlerin konaklama, yemek giderleri yüklenici tarafından temin edilecektir. Söz konusu araçların ruhsat fotokopisi tutanak ile 7 Ağustos 2022 Tarihinde İdarenin onayına sunulacak ve araçlar Bakanlık yetkililerince kontrol edilecektir.  Organizasyon kapsamında kiralanan araçlar (binek) Ankara’da şehir içi ulaşımda kullanılacaktır. Otobüs ve midibüsler ise yarışmacı gençlerin AŞTİ/Havalimanı-Otel-Restoran ve Yarışma salonu arasındaki ulaşımını sağlamakla yükümlüdür. Otobüs ve midibüsler 2.500 km (toplamda) yol yapacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde Teknik Şartname’de tariflenen her türlü giderlerin teklif fiyatına dahil olduğu düzenlenmiş, ancak ihaleye ilişkin gerek İdari Şartname’nin ekinde verilen listede gerekse Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde binek araçlara ilişkin sayı ve özelliklerine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, ayrı bir satır açılmadığı ancak Teknik Şartname’de bu araçların organizasyon kapsamında Ankara’da şehir içi ulaşımda kullanılacağı hususuna yer verildiği, dolayısıyla söz konusu binek araçların sayısı ve özelliklerine yer verilmediğinden teklif fiyata dahil giderler arasında olup olmadığının anlaşılmasında ve teklif fiyatın belirlenmesinde istekliler arasında tereddüt oluşturacağı ve bu noktada ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişki oluştuğu anlaşıldığından söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”