Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDAKİ DÜZENLEMELER HK.

KARAR: İDARELER İHALE DOKÜMANINDA KALİTE VE STANDARDA İLİŞKİN BELGELERLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPABİLİR.

KARAR NO : 2023/UH.I-48

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

“… mevzuat hükümlerinden idarelerin ihalelerde rekabeti sağlanmakla sorumlu olduğu, isteklilerden mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi noktasında kaliteyi sağlamasına yönelik belgelerin, ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenilebileceği, yemek hizmeti alımı ihalelerinde, idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı alt maddesinde, yemek yapımında kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların kalite ve standardına ilişkin herhangi bir yeterlik belgesi istenmeyeceği, ancak, idarelerce gerek görülmesi halinde, sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak teknik şartnamede bu konuyla ilgili düzenlemelerin yapılabileceği; muayene ve kabul işlemleri sırasında ise gerekli denetimlerin gerçekleştirileceği anlaşılmıştır. Ayrıca  idarelerin ihale dokümanında kalite ve standarda ilişkin belgelerle ilgili düzenleme yapabilecekleri,  ancak kendi hizmet binalarında gerçekleştirilecek hizmet alımı ihalelerinde kalite yönetim sistem belgesi istenmeyeceği, ayrıca kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ve niteliği gereği hizmet yeterlik belgesi istenmesi uygun olmayan ihalelerde hizmet yeterlik belgelerinin istenemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ait  doküman düzenlemelerinden uyuşmazlığa konu ihalenin “Muş Devlet Hastanesinin 36 Aylık Yemek Hizmetleri Alımı” işi olduğu, yatan hasta, refakatçiler ve personele verilecek normal yemek, diyet yemek, normal kahvaltı, diyet kahvaltı öğünlerinin malzeme dâhil hazırlanması, hizmet verilecek birimlere servis edilmesi ve sonrası hizmetleri kapsadığı, ayrıca Muş Devlet Hastanesinin ek hizmet birimi olan Toplum ve Ruh Sağlığı merkezine yemeğin naklini, dağıtımını ve dağıtım sonrası hizmetleri kapsadığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede İdari Şartname’nin şikâyete konu edilen 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerin ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan TS 13075- Gıda Taşıma Araçlarının Hizmet Yeterlilik Belgesine ait bilgilerin Yeterlilik Bilgileri Tablosunun ilgili bölümünde beyan edilmesi, idarece istenildiğinde de teklifleri ile birlikte sunmaları gerektiği,

 

Yemek çıkarmaya engel beklenmedik olumsuz durumlar nedeniyle Hastane mutfağının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda ise, yüklenicilerin, Muş Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan kendine ait mutfağından veya ihale sözleşme süresini kapsayan noter tasdikli mutfak kullandırım sözleşmesi yapacağı Muş Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan başka bir mutfaktan hizmeti aksatmadan sürdürecekleri,

 

Bu durumda belirtilen sebeplerle sağlık tesisi mutfağının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda, yüklenicinin Muş Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan mutfağına ait veya ihale sözleşme süresini kapsayan noter tasdikli mutfak kullandırım sözleşmesi yapacağı Muş Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan başka bir mutfakla ilgili ihale tarihi itibarı ile geçerli olan:

– İşletme Kayıt Belgesini (Toplu Tüketim İşletmeler veya Hazır Yemek Tabldot Faaliyeti gösteren İşletmeler),

-TS 8985 – İş Yerleri – Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları İçin Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesini,

 -TS 13075- Gıda Taşıma Araçlarının Hizmet Yeterlilik Belgesini,

-TS 13027 – Gıda Üretim ve Satış Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon İçin Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesini,

-TS Covid – 19 Güvenli Üretim Belgesini,

-Ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenen, hastanenin günlük ihtiyacının yarısı olan günlük en az 878 adet/gün normal kahvaltı, en az 2.077 adet/gün normal yemek, günlük en az 125 adet / gün diyet yemek, en az 125 adet / gün diyet kahvaltı, en az 114 adet/ gün ara öğün üretimi yapabildiğini gösterir Kapasite Raporunu sözleşme yapılmasından sonra 3 (üç) iş günü içinde idareye sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Teknik Şartname’nin D) Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı bölümde 38’inci maddenin 1,2 ve 3’üncü bendlerinde ise yemek çıkarmaya engel beklenmedik olumsuz durumlar nedeniyle  Hastane mutfağının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda yüklenicilerin, Muş Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan kendine ait mutfağından veya ihale sözleşme süresini kapsayan noter tasdikli mutfak kullandırım sözleşmesi yapacağı Muş Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan başka bir mutfaktan hizmeti sürdürmeleri halinde sözkonusu mutfağa ait ihale tarihi itibari ile geçerli olan İşletme Kayıt Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgesi, kalite ve standarda ilişkin belgeler ve kapasite raporunun sözleşme yapılmasından sonra 3(üç) iş günü içinde idareye sunulması gerektiğine ilişkin düzenlemenin tekrarlandığı görülmüştür.

 

Söz konusu düzenlemelere İhale İlanı’nın 4.3.3’üncü maddesinde de yer verildiği görülmüştür.

 

Bu kapsamda idarelerin ihale dokümanında kalite ve standarda ilişkin belgelerle ilgili düzenleme yapabilecekleri, kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ile niteliği gereği hizmet yeterlilik belgesi istenmesi uygun olmayan ihalelerde hizmet yeterlik belgelerinin istenemeyeceğine ilişkin mevzuat hüküm ve açıklamaları doğrultusunda, bahse konu ihalenin Muş Devlet Hastanesinin ek hizmet birimi olan Toplum ve Ruh Sağlığı merkezine yemeğin naklini, dağıtımını ve dağıtım sonrası hizmetleri de kapsadığı, dolayısıyla ihale konusu iş amaç ve kapsamında pişirilen yemeğin mutfak dışına taşınması hizmeti bulunduğundan idarenin ihtiyacı doğrultusunda TS 13075 İşyerleri-Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olmadığı değerlendirilmiştir.”