Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDAKİ FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ HK.

KARAR: İDARECE İHALE DOKÜMANINDA FİYAT FARKI VERİLECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI DURUMUNDA, HİZMETTE KULLANILACAK GİRDİLERİN AĞIRLIK KATSAYILARININ VE KULLANILACAK ENDEKSLERİN DOKÜMANDA BELİRLENMESİNİN ZORUNLUDUR

KARAR NO : 2023/UH.I-165

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“İhaleye ait doküman düzenlemeleri incelendiğinde, başvuru konusu işin 7 gün 24 saat düzeninde, resmi ve dini tatil günleri dâhil olarak 01.01.2023-31.12.2025 tarihleri arasında 60 kişi ile gerçekleştirileceği, çalıştırılacak işçiler için 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6. maddesi çerçevesinde uygulama yapılacağı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplaması yapılmasının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiğine yönelik zorunluluğun personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarını kapsadığı, araştırma ve geliştirme, piyasa araştırması ve anket, tanıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlar gibi nitelikleri itibarıyla kısa süreli hizmetler ile sigorta, muhasebe ve 4734 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde yer alan danışmanlık hizmetlerinden mali ve hukuki nitelikteki hizmetlere fiyat farkı verilmeyeceği açık olup, fiyat farkına ilişkin esaslar doğrultusunda sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan işlerde fiyat farkı hesaplanması gerektiği, idarece ihale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması durumunda, hizmette kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının ve kullanılacak endekslerin dokümanda belirlenmesinin zorunlu olduğu, başvuruya konu ihale dokümanında işin süresinin “01.01.2023-31.12.2025 tarihleri arasında” olarak belirlendiği, bu itibarla başvuruya konu ihalede sözleşme süresinin 365 takvim gününü aştığı, anılan fiyat farkı verilmesinin zorunlu olduğu ve fiyat farkı verilemeyeceğinin belirtildiği durumlar dışındaki hizmet alım ihalelerinde fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse hangi kalemler için fiyat farkı verileceği hususunun idarenin takdirinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 81.1’inci maddesinde yer verilen işçilik maliyetlerine yönelik fiyat farkı hesaplaması yapılmasının ihale dokümanında belirtilmesine ilişkin zorunluluğun personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarını kapsadığı, başvuruya konu ihale dokümanında çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı anlaşıldığından işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplamasına dair bahse konu Tebliğ’de belirtilen açıklamanın başvuru konusu ihalede dikkate alınması gerektiği, bu kapsamda şikayete konu ihalede  işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtildiği;

Öte yandan başvuruya konu ihalede işin 01.01.2023-31.12.2025 tarihleri arasında 60 kişi ile gerçekleştirileceği, dolayısıyla işin süresinin 365 günden fazla olduğu, fiyat farkına ilişkin doküman düzenlemeleri incelendiğinde yalnızca işçilik giderleri için Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6’ncı maddesi çerçevesinde fiyat farkı ödeneceğinin düzenlendiği, dolayısıyla fiyat farkı düzenlemelerinde fiyat farkı kat sayılarının belirlenmediği, ayrıca yaklaşık maliyet incelendiğinde işçilik giderleri dışında staj, santral uzak uç bağlantısı, şikago/avrupa çağrı aktarım bedeli, yazılım bakım geliştirme, yurtdışı SMS paketi, diğer giderler kalemlerinin yer aldığı, ancak idarece yalnızca işçilik giderleri için fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği görülmüş olup, sadece işçilik giderlerine ilişkin fiyat farkı verileceği yönünde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı  anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”