Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDAKİ SİGORTA TÜRLERİ DÜZENLEMESİ HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA SİGORTA TÜRLERİNE, TEMİNAT KAPSAMINA VE LİMİTLERİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR DÜZENLEME YAPILMADIYSA SİGORTA TÜRLERİNİN ASGARİ LİMİTLER DÂHİLİNDE YAPILMASININ İSTENİLDİĞİNİN KABUL EDİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1496

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında Teknik Şartname’de araç/taşıtlar için belirtilen tüm hususlar ile ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç vb. giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.” düzenlemesi,

  

Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.

21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:

21.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İlgili doküman düzenlemelerinden teklif fiyata dahil giderler arasında sigorta giderlerinin yer aldığı, Sözleşme Tasarısında ise sigorta türlerine, teminat kapsamına ve limitlerine yer verilmediği görülmüştür.

 

İhale dokümanında teklif fiyatına dâhil giderler arasında sigorta giderlerinin de gösterilmesine karşın, isteklilerden yapılması beklenen sigortanın türlerine, teminat kapsamına ve limitlerine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, dolayısıyla ilgili mevzuat gereğince yaptırılması gereken sigorta türlerinin asgari limitler dâhilinde yapılmasının istenildiğinin kabul edilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”