Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA AÇIKLANMASINA İHTİYAÇ DUYULAN HUSUSLARLA İLGİLİ OLARAK SON TEKLİF VERME GÜNÜNDEN YİRMİ GÜN ÖNCESİNE KADAR YAZILI OLARAK AÇIKLAMA TALEP EDİLEBİLİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UM. I-116

4734 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi hükmü gereğince istekli olabileceklerin tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilecekleri, başvuru sahibi tarafından açıklama talebinin söz konusu şartlara uygun olarak süresi içerisinde idareye yapılmış olması gerektiği, süresi içerisinde açıklama talebinde bulunmayan istekli olabilecekler tarafından mevcut ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak tekliflerin hazırlanması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi incelendiğinde, başvuru konusunun net olarak açıklığa kavuşturulması için dinleme toplantısı talep edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında “Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Dinleme toplantısı” başlıklı 20’nci maddesinde “Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir. Dinleme toplantısı için tayin edilen gün ve saat taraflara ve ilgililere bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, dinleme toplantısı yapılıp yapılmaması hususunun Kurulun gerekli görmesine bağlanmış olduğu anlaşılmakta olup, itirazen şikâyet dilekçesi ile idarece gönderilen ihale işlem dosyası içeriğindeki bilgi ve belgeler bir arada değerlendirildiğinde, Kurulun 19.01.2022 tarihli ve 2022/004 numaralı toplantısının 30 no’lu gündeminde alınan karar ile “Dinleme toplantısı yapılmasına gerek bulunmadığı” kararının verildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin dinleme toplantısı yapılması yönündeki talebinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”