Hakkakul Logo Beyaz

İHALE DOKÜMANININ HERHANGİ BİR YERİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN YÜKLENİCİNİN SORUMLU OLACAĞINA DAİR AÇIK BİR DÜZENLEME YER ALMAMASI İHALE DOKÜMANINI MEVZUATA AYKIRI HALE GETİRMEZ

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1046

“İhale konusu iş ile ilgili olarak hazırlanan yaklaşık maliyet incelendiğinde ihale konusu işin personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu, ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 22’nci maddesinde “22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.” şeklinde düzenlemenin yer aldığı, … Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38’inci maddesinde çalışanların hakları ve çalışma şartlarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, söz konusu ihalelerde, kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmayacağı, söz konusu giderlerden asıl işveren konumundaki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işvereni olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğunun açık olduğu, dolayısıyla İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve ihale dokümanının herhangi bir yerinde kıdem tazminatından yüklenicinin sorumlu olacağına dair açık bir düzenleme yer almamasının ihale dokümanını mevzuata aykırı hale getiren ve teklif verilmesini engelleyen bir durum yaratmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”