Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANININ İLANA YANSIMAYAN HÜKÜMLERİ HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANININ İLANA YANSIMAYAN HÜKÜMLERİNE YÖNELİK YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARININ SÜRESİ DOKÜMANIN SATIN ALINDIĞI TARİHTE BAŞLAR.

KARAR NO : 2015/223

KARAR TARİHİ : 12.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 8. İdare Mahkemesi)

Davalı idare tarafından şikâyete konu bu iddianın farkına varıldığı tarihin ihalenin ilan tarihi olan 03.10.2014 tarihi olduğu, dolayısıyla davacının, anılan tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 27.10.2014 tarihinde başvuruda bulunduğu ileri sürülmüşse de, davacı tarafından, ihale dokümanına itiraz niteliğinde olan bu iddianın farkına varıldığı tarihin ihale dokümanının satın alındığı tarih olan 27.10.2014 tarihi olması gerektiği, dolayısıyla 27.10.2014 tarihinde süresinde idareye itiraz edildiği görüldüğünden, bu iddia yönünden davalı idarece işin esası hakkında inceleme yapılması gerekirken süre yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.