Hakkakul Logo Beyaz

İhale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik yapılan itirazen şikayet başvurularının süresi dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

Karar No : 2015/223

Karar Tarihi : 12.02.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 56

(Ankara 8. İdare Mahkemesi)

Davalı idare tarafından şikâyete konu bu iddianın farkına varıldığı tarihin ihalenin ilan tarihi olan 03.10.2014 tarihi olduğu, dolayısıyla davacının, anılan tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 27.10.2014 tarihinde başvuruda bulunduğu ileri sürülmüşse de, davacı tarafından, ihale dokümanına itiraz niteliğinde olan bu iddianın farkına varıldığı tarihin ihale dokümanının satın alındığı tarih olan 27.10.2014 tarihi olması gerektiği, dolayısıyla 27.10.2014 tarihinde süresinde idareye itiraz edildiği görüldüğünden, bu iddia yönünden davalı idarece işin esası hakkında inceleme yapılması gerekirken süre yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.