Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANININ İLANINA YÖNELİK ŞİKAYET HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANININ İLANA YANSIMAYAN KISIMLARINA YÖNELİK ŞİKAYET BAŞVURU SÜRESİ DOKÜMANIN SATIN ALINDIĞI TARİHTE BAŞLAR.

KARAR NO : 2015/1121

KARAR TARİHİ : 23.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 55

(Ankara 10. İdare Mahkemesi)

Dava konusu Kurul Kararının başvuru sahibinin ikinci iddiasına yönelik kısmı incelendiğinde M. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki ikinci iddiası kapsamında ihale ilanında yeterlik kriteri olarak istenen TSE 436 belgesinin idare tarafından düzeltme ilanı yapılmadan 17.02.2015 tarihinde Zeyilname ile TSE K 129 belgesi olarak değiştirildiği, zeyilname ile yapılan değişiklik ile birlikle düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesinin mevzuata aykırı olduğunun ifade edildiği, söz konusu iddianın ihale dokümanına ilişkin olduğu, adı geçen şirketçe İhale dokümanını 17.03.2015 tarihinde satın alındığı, 23.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ilişkin idareye yapılan şikayet başvurusunun 30.03.2015 tarihinde yapıldığı, idarece şikayet başvurusu üzerine alınan kararda, söz konusu iddiaya ilişkin olarak şikayet başvurusunun süresi içinde yapılmadığı ve şikayetin reddi gerektiğinin belirtildiği görünmektedir.

Olayda itirazen şikayet başvurusundaki ikinci iddianın ihale dokümanına ilişkin olması sebebiyle, M.  İnş.San.ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale dokümanını satın aldığı 17.03.2015 tarihinin, şikayete konu işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarih olduğunun kabulü gerekmekte olup, adı geçen şirketin bu tarihi izleyen on günlük süre bittikten sonra 30.03.2015 tarihinde idareye şikayete başvuruda bulunduğu, bu nedenle söz konusu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerekmekte iken, işin esasına göre girilerek ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görünmemiştir.