Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANININ MEVZUATA AYKIRI OLMAMASI HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANININ 4734 VE 4735 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE VE BUNLARA İLİŞKİN OLARAK KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN DİĞER DÜZENLEYİCİ MEVZUATA VE EMREDİCİ HUKUK KURALLARINA AYKIRI OLMAMASI GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1455

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

“Başvuru sahibi tarafından Sözleşme Tasarısı’nın 10.2’inci maddesi ile 36.1’inci maddelerinin birbiriyle çeliştiği, tereddüte yol açacak farklılıklar içerdiğinin, 36.1’inci maddede yer alan düzenlemenin 10.2’nci madde düzenlemesinde değişikliğe yol açmasının ve sonuçlarını ortadan kaldırmasının mevzuata uygun olmadığının, söz konusu düzenlenmelerin işe başlama tarihi ve çalışılacak gün sayısında belirsizlik oluşturduğunun iddia edildiği anlaşılmıştır.

mevzuat hükümlerine göre, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde ihale konu işin işe başlama tarihinin kesin olarak veya ay/gün şekilde belirtilmesi gerektiği, aynı Tasarı’nın 10’uncu maddesinde işyerinin teslimi ve işe başlama tarihine ilişkin bilgilere yer verileceği, 36’ncı maddesinde ise Hizmet Alımlarına ait Tip Sözleşme’nin 36’ncı maddesine ilişkin olarak düzenlenen 41 sayılı dipnot gereğince, 36’ncı maddede yer alan düzenlemelerin ilgili Tip Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde yapılabileceği, ihale dokümanına, 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine ve bunlara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmaması gerektiği ve ilgili Tip Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapmaması ya da sonuçlarını ortadan kaldırmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda yapılan incelemede, başvuruya konu ihalenin 12 kısımdan oluşan “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesi olduğu, ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmediği, işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 24 ay olarak düzenlendiği, anılan Tasarı’nın 10.2’nci maddesinde yükleniciye işyeri teslimi yapılmasının öngörüldüğü ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacağının düzenlendiği, aynı Tasarı’nın iddiaya konu edilen 36.1’inci maddesinde ise “testlerin çalışılacağı sağlık tesisince iş yeri teslimi daha ileri bir tarihe alınabilinir.” ifadesine yer verilerek ihalenin 2’nci kısmı olan “İmmunoassay” grubu için iş yeri tesliminin Ayaş Devlet Hastanesi, Akyurt Devlet Hastanesi ve Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi hariç olmak üzere 120 gün içerisinde olacağı, ayrıca ihalenin 10, 11 ve 12’nci kısmı olan “Bakteri İdentifikasyon, Kan Kültürü ve Kan Gazı” grupları için kimi hastanelere özel olarak işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin belirlendiği ve bu tarihlere açıkça yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde işe başlama tarihlerine ilişkin söz konusu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, işin süresinin 24 ay olduğu, anılan işte iş yeri tesliminin öngörüldüğü ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacağının düzenlendiği, Sözleşme Tasarısı’nın 36’ncı maddesinde ise 12 kısımdan oluşan ihalenin bir kısmında bu sürenin 120 gün olacağına ilişkin düzenlemeye yer verildiği, ayrıca aynı maddede yine ihalenin üç kısmı için spesifik olarak işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin düzenlendiği, buradan hareketle, idare tarafından bahse konu edilen diğer hususların düzenlenebileceği 36’ncı madde kapsamında ihalenin kimi kısımlarına yönelik olarak özel tarihler düzenlendiği, incelemeye konu düzenlemeler arasında herhangi bir çelişki bulunmadığı, yalnızca söz konusu hizmet alımı için iş yeri teslim tarihinin idarece Sözleşme Tasarısı’nın 36’ncı maddesinde, 10’uncu maddesinde belirtilen iş yeri teslim tarihinden farklı olarak belirlendiği, iş yerinin teslim edilerek işe başlanacak tarihlerin düzenlemelerden açıkça anlaşıldığı; öte yandan idarece şikayete verilen cevapta da “… ihale kapsamında 21 farklı sağlık tesisinin bulunması nedeniyle tüm sağlık tesisleri için fiziki koşullar gereği aynı zamanda iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmasının mümkün olmadığı …” hususlarına yer verildiği göz önüne alındığında işin kapsamı ve idarenin ihtiyaçları gereğince işe başlama tarihlerinin farklı düzenlenebileceği, kaldı ki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde de işyerinin işin özelliğine göre yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebileceğine ilişkin hükme yer verildiği, bu itibarla iş yeri teslim tarihlerinin birçok sağlık tesisinin bulunduğu ihalede kimi kısımlar için farklı olarak belirlenmesinin teklif vermeyi engellemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”