Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANININ ÇELİŞKİLİ İFADELER BARINDIRMASI HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANININ BELİRSİZ VE ÇELİŞKİLİ İFADELER BARINDIRMASI İHALENİN İPTALİNE SEBEP OLABİLİR.

KARAR NO : 2015/713

KARAR TARİHİ : 14.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 12

(Ankara 17. İdare Mahkemesi)

…Uyuşmazlığa konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı maddesinin 2.1.b maddesinde işin miktarı ve türünün; 36 Ay Süreli 21 Antrenör ve 12 Gençlik Lideri işi olduğu belirtilmiş, 5.1. maddesinde, idari şartname ve teknik şartname, sözleşme tasarısı ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında sayılmış; 5.3. maddesinde, istekli tarafından, ihale dokümanının içeriğinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiği, teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluğun teklif verene ait olduğu, ihale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı kuralına yer verilmiş; Şartname ekinde bulunan teklif mektubu standart formunun 1. maddesinde de, “Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yar alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” düzenlemesi yer almıştır. İhaleye ilişkin Sözleşme Tasarısının 8.1. maddesinde, ihale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.,8.2. maddesinde İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1 ) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,2) İdari Şartname,3) Sözleşme Tasarısı,
4 ) Birim fiyat tarifleri (varsa),5) Özel Teknik Şartname (varsa), 6) Teknik Şartname, 7) Açıklamalar (varsa),8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. düzenlemesine yer verilmiş, 16.12.2014 tarihli zeyilname ile yapılan değişik “İşin süresi” başlıklı 9. maddesinin 1.fıkrasında,”İşe başlama tarihi 01.03.2015; işi bitirme tarihi 31.12.2017″, 2. fıkrasında ise, “Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almıştır. Dava dosyasının incelenmesinden; Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 29.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Antrenör ve Gençlik Lideri Hizmet Alımı” ihalesinde “Antrenör” veya “Gençlik Lideri” ünvanlı her bir personel için bir aylık teklif edilmesi gerekli birim fiyatın 2.733,69 TL olduğu, toplam 33 personel için 36 aylık teklif edilmesi gerekli toplam fiyatın (2.733,69x33x36=) 3.247.623,72 TL olması gerektiği davacı şirketin 34 aylık toplam maliyeti hesaplayarak (3.067.200,18 TL) toplam teklif fiyatını bu tutara göre oluşturduğu (3.067.201,08 TL), ancak bunu yaparken “Gençlik Lideri” için teklif edilmesi gerekli 2.733,69 TL birim fiyat yerine 2.312,86 TL birim fiyat teklif ettiği, davacı şirketin teklif edilmesi gerekli asgari işçilik maliyetinin altında bir teklif tutarı öngördüğünden bahisle teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu olayda, idari şartnamede işin süresi 36 ay olarak gösterilmesine rağmen 16.12.2014 tarihinde zeyilname ile yapılan değişiklik ile sözleşme tasarısında işin süresinin “İşe başlama tarihi 01.03.2015; işi bitirme tarihi 31.12.2017”, şeklinde belirtilmek suretiyle toplam 34 ay olarak belirlendiği, her ne kadar sözleşme tasarısında İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması belirlenmiş ise de, dava konusu işe ilişkin sözleşmenin sözleşme tasarısı mı dikkate alınarak hazırlanacağı, işin sözleşme tasarısında öngörülen sürelerde mi yoksa idari şartnamede öngörülen sürede mi bitirileceği hususunun açık ve net olarak belirtilmediği, işin gerçek süresinin belli olmaması nedeniyle ihale üzerinde kalan istekliye ödenecek tutarın belirsizliğinin kamu kaynağının verimli şekilde kullanılasına engel teşkil edeceği ve böylelikle kamu zararının ortaya çıkabileceği, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihale üzerinde kalan istekli ile yapılan sözleşmede de işin süresinin 01.03.2015-31.12.2017 tarihleri arasında öngörüldüğü anlaşılmıştır. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen işin süresine ilişkin sürelerin isteklileri 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesine aykırı olarak tereddüde düşürecek nitelikte olduğu, işin süresine göre teklif verilmesi ve ihale bedelinin bu süre üzerinden belirlenmesi kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından zorunluluk teşkil ettiği, mevcut düzenlemeler çerçevesinde ihalenin sonuçlandırılması mümkün olmadığından ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır…