Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE İLANINA İLİŞKİN ŞİKAYET BAŞVURULARI HK.

KARAR: İHALE İLANINA İLİŞKİN ŞİKAYET BAŞVURULARI; İLAN TARİHİNİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇERİSİNDE YAPILMALIDIR.

KARAR NO : 2014/1561

KARAR TARİHİ : 27.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 55

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

…davacı şirketin ilk iddiasına ilişkin olarak, İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19. maddesinde işin tamamına teklif verileceğinin belirtildiği, ihalenin 01/11/2013 tarihinde ilan edildiği, yönetmelik hükümleri uyarınca ihale ilanına ilişkin şikayet başvurularının ilan tarihini takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde yapılması gerektiği, ancak davalı şirket tarafından başvurunun 22/11/2013 tarihinde yapıldığı, bu nedenle ihale dokümanına ilişkin şikayetin süresinde yapılmadığının anlaşıldığı, bununla birlikte, davacının ikinci iddiasında belirttiği alım konusu malzemelerden 2, 6, 7,8, 9, 10 ve 11 no’lu kalemlere ilişkin Teknik Şartnamelerde yer alan düzenlemelerin bir markayı işaret ettiği iddiasına ilişkin olarak davalı idarenin almış olduğu teknik görüşün, davacı şirketin ihale dosyasında ayrıntılı olarak belirttiği iddialarına karşılamaktan uzak olduğu, davalı idarenin başvuru sahiplerinin itirazlarına ilişkin hususları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturması gerektiği, özellikle teknik bilgi gerektiren konularda somut ve bilimsel kriterler gözetilerek hazırlanacak teknik raporun hukuki gerekçelerle irdelenerek karar verilmesi gerekliliği tartışmasız olduğundan, iddiaları karşılama konusunda yeterliliği olmadığı kanaatine varılan teknik görüş raporu doğrultusunda verilen dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.