Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE İLANINA YANSIYAN HUSUSLAR HK.

KARAR: İHALE İLANINA YANSIYAN HUSUSLARLA İLGİLİ İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURU SÜRESİ İHALE İLANININ YAYIMLANDIĞI GÜNDEN SONRA BAŞLAR

KARAR TARİHİ:19.01.2022

KARAR NO:2022/UH. I-122

“…Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin ihale dokümanını 10.12.2021 tarihinde satın aldığı, idareye aynı tarihte dokümana yönelik hususlarda şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar itirazen şikâyet dilekçesinde şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarih olarak 10.12.2021 tarihinin belirtildiği görülmüş ise de, başvuru sahibinin söz konusu İdari Şartname düzenlemesine yönelik iddiasının ihale dokümanının ilana yansıyan hususlarına ilişkin olduğu, dolayısıyla şikâyete konu işlemin farkına varılması gereken tarihin ihale ilanının yayımlandığı gün olan 18.11.2021 olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin anılan tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra başvuruda bulunduğu, bunun da Kanun’un ve Yönetmelik’in yukarıda anılan hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin bahse konu iddiasının, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.”