Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE İLANINDA TEKNİK HATALARIN BULUNMASI HK.

KARAR: TEKNİK HATALARIN VEYA EKSİKLİKLERİN İHALE İLANINDA DA BULUNMASI HALİNDE DÜZELTME İLANI YAPILMASI ZORUNLUDUR

KARAR NO : 2022/UH.I-1544

KARAR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 26

“Yapılan incelemede, başvuruya konu ihaleye ait İhale İlanı’nın 13.10.2022 tarihinde yayımlandığı, 27.10.2022 tarihinde zeyilname düzenlenerek aynı tarihte doküman indirenlere EKAP üzerinden bildirildiği; söz konusu zeyilname ile İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde değişiklik yapıldığı görülmüştür.

 

Zeyilname ile yapılan değişikliklerle İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde yer alan kalite ve standarda ilişkin olarak istekli adına TSE ‘den alınmış ve ihale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş belgelerin İdari Şartname’den kaldırıldığı, değiştirilen düzenlemelerin İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesinde de yer aldığı anlaşılmakla birlikte, yapılan değişiklikler için düzeltme ilanı yapılmadığı görülmüştür.  

 

mevzuat hükümleri gereğince, belli koşulların varlığı altında zeyilname ile yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ihale ilanında da bulunması halinde, ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanı yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle hem İhale İlanı’nda hem de İdari Şartname’de yer alan düzenlemelerin, idarece düzeltme ilanı yapılmaksızın, zeyilname yapılmak suretiyle sadece İdari Şartname’de değiştirilmesi işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmış olup bu çerçevede ihalenin iptal edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.”