Hakkakul Logo Beyaz

İhale ilanında yer alan bir hususun değiştirilebilmesi için düzeltme ilanı yapılması gerekir.

Karar No : 2015/241

Karar Tarihi : 20.02.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 29

(Ankara 17. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından 13.10.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ‘2015-2016-2017 Yılları 18 Kişi Engelli Olmak Üzere Toplam 590 Kişilik Temizlik(Malzemeli)-Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı’ ihalesinin 03.09.2014 tarihinde ilan edildiği, 03.09.2014 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan İhale İlanı’nın “Diğer Hususlar” başlıklı 13’üncü maddesinde ve İdari Şartnamenin “Sınır Değer” başlıklı 33’üncü maddesinde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanun’un 38’inci maddesine göre açıklama isteneceği öngörülmesine rağmen, 25.09.2014 tarihli zeyilname ile İdari Şartname’nin ilgili maddesi; “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerine bırakılacaktır…” olarak değiştirildiği, davacı şirket tarafından ihale dokümanında yapılan bu değişikliğin mevzuata uygun olmadığı yönündeki şikâyetin idarece reddedilmesi üzerine yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun dava konusu işlemle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 Bu durumda, Kamu İhale Kurumu’nun ihalenin açık ve şeffaf biçimde gerçekleştirilmesi, ihalede rekabetin sağlanması ve isteklilere eşit şekilde muamele edilmesi, ihtiyaçların uygun şartlarda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi ilkelere uyulmasını gözetmekle yükümlü olduğu; bu yükümlülüğünü yerine getirirken gerek Kanun gerekse ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun davranması gerektiği, bu anlamda ihale mevzuatının şekli kurallarına aynen uyulmasının zorunlu olduğu, idarenin yukarıda alıntısı yapılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak ilanda yer alan bir hususla ilgili düzeltme ilanı yapmadan İdari Şartname’de zeyilname ile değişiklik yaptığı, anılan değişikliğin isteklilerin ihaleye teklif vermelerinde önemli unsurlardan biri olan aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik olduğu dikkate alındığında, dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.