Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KARARINI ETKİLEYEBİLECEK DAVRANIŞLAR HK.

KARAR: İSTEKLİLER TARAFINDAN AYNI BANKANIN AYNI ŞUBESİNDEN, AYNI TARİH VE SAATTE PEŞ PEŞE NUMARALI ELEKTRONİK GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI ALINARAK AYNI İHALEYE KATILINMASI REKABETİ VE İHALE KARARINI ETKİLEYEBİLECEK BİR DAVRANIŞ OLDUĞU YÖNÜNDE “KUVVETLİ KARİNE” TEŞKİL EDER

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-661

“Başvuru sahibi G…Ltd. Şti. ile ihaleye teklif veren A… Ltd. Şti.nin doküman edinme işlemini aynı IP adresinden gerçekleştirdiği, diğer istekli tarafından doküman edinme işleminin ise farklı IP adresinden gerçekleştirildiği görülmüştür. İstekli olabilecek sıfatının kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi için, ihale dokümanının EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi gerektiği, nitekim somut olayda da anılan isteklilerin e-imzalarını kullanmak suretiyle aynı IP adresi üzerinden ihale dokümanını indirerek “istekli olabilecek” sıfatını kazandığı, belirli bir ihalede “istekli olabilecek” sıfatının kazanılmasını sağlayan bir işlemin, ihaleye ayrı ayrı teklif verecek olan firmalarca aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden gerçekleştirilmesinin, ihalenin sonraki aşamaları bakımından 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkeler arasında yer alan rekabet ilkesini etkileyebileceği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, aynı ihalede birbirleri ile meşru bir rekabet içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı IP adresinden ihale dokümanı indirerek istekli olabilecek sıfatını haiz olmalarının, hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulü mümkün bulunmadığı, bu isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği, ayrıca başvuruya konu ihalenin elektronik ihale olarak gerçekleştirilmesi sebebiyle tekliflerin elektronik ortamda oluşturulduğu, şikâyete konu edilen istekliler tarafından aynı bankanın aynı şubesinden, aynı tarih ve saatte peş peşe numaralı elektronik geçici teminat mektuplarının alındığı, bu durumun bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varıldığı, dolayısıyla başvuru sahibi G…Ltd. Şti.nin teklifinin idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 17’nci maddesine aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işlemlerinin yerinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”