Hakkakul Logo Beyaz

İhale komisyon kararı kesinleştikten sonra idare tarafından yaklaşık maliyette değişikler yapılması hukuka uygun değildir.

Karar No : 2014/1030

Karar Tarihi : 31.10.2014

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5

(Ankara 17. İdare Mahkemesi)

…Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden; dava konusu ihalede, ihalenin davacı üzerinde bırakıldığına ilişkin ihale komisyonu kararının kesinleşmesinden ve bu kararın ilgililere tebliğinden sonra yaklaşık maliyetin değiştirildiği ve bu tutar üzerinden kârsız yaklaşık maliyet tutan belirlenerek tekliflerin yeniden değerlendirildiği görülmekte olup, bu yönde gerçekleştirilen idari işlemlerin yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olmadığı ve ihale tarihinden sonra değiştirilen tutar esas alınarak yapılan teklif değerlendirmesi işleminin 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde idarelerin ihalelerde sağlaması gereken ilkeler olarak belirtilen “saydamlık, güvenirlik” ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; tekliflerin alınması aşamasına kadar gizli olan yaklaşık maliyetin, ihale komisyonunca açıklandıktan ve bu tutar üzerinden bir değerlendirme yapıldıktan sonra alınan ihale kararın kesinleşmesinden sonra ihaleyi yapan makamca değiştirilebilmesine olanak sağlayan bir düzenleme bulunmadığından ve kesinleşen ihale sonrasında yaklaşık maliyette hata olduğunun fark edilmesi üzerine bu hatanın düzeltilmesi suretiyle yeniden bir teklif değerlendirmesi yapılmasının 4734 sayılı Kanun'un 5. maddesinde idarelerin ihalelerde sağlaması gereken ilkeler olarak belirtilen “saydamlık, güvenirlik” ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varıldığından, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun, ihale komisyonunca yapılan işlemin yaklaşık maliyetin mevzuata aykırı şekilde güncellenmesi değil yaklaşık maliyetin belirlenmesi aşamasındaki hesaplama hatasının ihale komisyonu tarafından düzeltilmesi niteliğinde olduğundan bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…