Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTALİNE YÖNELİK İHALE KOMİSYONU KARARI HK.

KARAR: İHALENİN İPTALİNE YÖNELİK İHALE KOMİSYONU KARARINDA İSTEKLİLERE HANGİ KANUN YOLLARI VE MERCİLERE BAŞVURULABİLECEKLERİ VE SÜRELERİ AÇIKÇA BELİRTİLMELİDİR

KARAR TARİHİ:13.12.2022

KARAR NO:2022/MK-340

“Olayda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce 11.11.2020 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen 2020/539704 İhale Kayıt Numaralı “Düşey Milli Dik Türbin Pompa, OG Elektrik Motoru ve Soft Starterli Yol Verme Panosu Alımı” ihalesinde 28.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla bütün tekliflerin reddedilmesine karar verildiği, ayrıca geçerli teklif veren istekli kalmadığından ihalenin iptaline karar verildiği, Devletin işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğunu öngören Anayasa’nın 40. maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemenin getiriliş amacına uygun olarak ihaleyi yapan idare tarafından “bütün tekliflerin reddedilmesine ve geçerli teklif veren istekli kalmadığından ihalenin iptaline” yönelik 28.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararında 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulabileceği hususunun belirtilmediği, bunun yerine “Bu kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.” şeklinde başvurulacak mercilerin gösterildiği, böylece davacının yanıltıldığı, 28.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararının tebliği üzerine ihalenin iptaline ve davacı şirkete ait geçici teminat mektubunun gelir kaydedilmesine ilişkin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 28.01.2021 tarihli işleminin iptali istemiyle yasal süresi içerisinde 09.02.2021 tarihinde İstanbul 2. İdare Mahkemesinin E:2021/248 sayılı dosyasına kayden dava açıldığı görülmektedir. Bu durumda, Devlet’in işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğunu öngören Anayasa’nın 40. maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemeye rağmen bütün tekliflerin reddedilmesi ve geçerli teklif veren istekli kalmadığından ihalenin iptaline ilişkin 28.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararında Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak hangi kanun yolları ve mercilere başvurulabileceğinin ve sürelerinin açıkça belirtilmediği, davacının yanıltıldığı, ihaleyi gerçekleştiren idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediği, davacının hak arama özgürlüğünün ihlâl edildiği, yukarıda belirtilen Anayasal zorunluluk karşısında itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığının kabul edilemeyeceği sonucuna varıldığından, itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.”