Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KOMİSYONU ÜYELERİ HK.

KARAR: İHALE KOMİSYONUNUN İHALE KONUSU İŞİN UZMANI OLAN ÜYELERİNİN İDAREDEKİ GÖREVİ, UNVANI, MESLEĞİ, EĞİTİMİ GİBİ SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLERİ YÖNÜNDEN MEVZUATTA HERHANGİ BİR SINIRLANDIRMA YOKTUR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-294

“İhale işlem dosyası kapsamında yer alan 12.11.2021 tarihli ve 3571 sayılı ihale komisyonu görevlendirilmesine ilişkin belge incelendiğinde, ihale komisyonu başkan ve yedek üyelerinin adı, soyadı, unvan ve komisyondaki görevleri gösterilerek hem asil hem de yedek üyelerin belirlendiği, ihale komisyonu asil üyeler olarak üyelerin başkan yardımcısı vekili, idari mali işler müdür yardımcısı, uzman, sağlık memuru ve radyoloji teknikeri sıfatlarının yer aldığı görülmektedir.

 

Ayrıca, 27.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde beş kişiden oluşan ihale komisyonu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve görev unvanları belirtilerek ihale tarih ve saatinde ihalenin yapılacağı yer olan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda tam ve eksiksiz olarak toplandığı, ihale komisyonu kararının, ihale komisyonunun beş asil üyesinin adlarının, soyadlarının ve görev unvanlarının belirtilerek imzalandığı anlaşılmıştır.

 

mevzuat hüküm ve açıklamalarından ihale komisyonunun tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşması gerektiği, üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olmasının zorunlu olduğunun anlaşıldığı, bununla birlikte ihale komisyonunun ihale konusu işin uzmanı en az iki üyesinin idaredeki görevi, unvanı, mesleği, eğitimi gibi sahip olması gereken nitelikleri yönünden mevzuatta herhangi bir sınırlandırmanın bulunmadığı görülmüştür.

 

İtirazen şikayete konu ihalede ihale komisyonunun biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşması gerektiği şartını sağladığı ve idarece komisyon teşkiline ilişkin idari işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, yapılan tespit ve incelemeler neticesinde başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”