Hakkakul Logo Beyaz

İHALE KOMİSYONUNUN EKSİKSİZ OLARAK TOPLANMAMASI MEVZUATA TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR AYKIRILIK HALİ OLUŞTURUR VE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNİ GEREKTİRİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1274

“İdari işlemlerin tesis edilmesi sürecinde takip edilecek yöntemler ve işlemlerin icrai nitelik kazanması için tamamlanması gereken hususlar, idari işlemlerin şekil unsurunu oluşturmakta olup, bu süreçte ortaya çıkabilecek açık hukuka aykırılıklar, idari işlemi sakatlayabilmektedir.

 

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde, ihale komisyonunun 05.09.2022 tarihinde toplandığı ve anılan tarihte komisyon kararının alındığı, kararın ihale yetkilisi tarafından 05.09.2022 tarihinde onaylandığı, ihale komisyonu kararı ile ilgili diğer tutanaklarda beş ihale komisyonu üyesinin de imzasının yer aldığı görülmekle birlikte, idare tarafından başvuru sahibine verilen cevabi yazıda yer alan “Mali üye 1. Oturumdan sonra gelmiştir. Evrakları inceleyip Zarf Açma ve Kontrol Tutanağını ve diğer belgeleri inceleyerek imzalarını tamamlamıştır. Akabinde ihale iş ve işlemleri devam etmiştir şeklindeki açıklama doğrultusunda, ihale komisyonunun toplandığı ve karar aldığı oturumda bir komisyon üyesinin (mali üyenin) bulunmadığı, söz konusu üyenin sonrasında oturuma katılarak teklif dosyalarını incelediği ve tutanakları imzaladığı idarenin cevabi yazısından anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde, ihale komisyonunun eksiksiz olarak toplanması gerektiği hususu, 4734 sayılı Kanun’un emredici bir hükmü olup, anılan hükme riayet edilmemesinin açık bir hukuka aykırılık niteliği taşıdığı ve söz konusu aykırılığın ihale komisyonu kararını sakatladığı, bu durumun telafisi mümkün olmayan bir mevzuata aykırılık hali oluşturduğu anlaşılmış olup, başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”