Hakkakul Logo Beyaz

İHALE KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİSİ DÂHİLİNDE İNCELEDİĞİ HUSUSLARIN KURUM TARAFINDAN YENİDEN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİNİ İÇEREN BAŞVURULARIN 4734 SAYILI KANUN VE İKİNCİL MEVZUATA UYGUN BİR BAŞVURU OLARAK NİTELENDİRİLMESİ MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR

Karar No : 2022/UH.II-1418

Karar Tarihi : 16.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 54

“İtirazen şikayet başvuru dilekçesinde “yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere ilişkin idareye sunulan belgelerin incelenmesi ve araştırılması gerektiği” şeklinde yer alan iddianın, başvuru sahibince somut bir dayanak belirtilmeksizin sadece genel bir inceleme yapılması şeklinde ifade edildiği, söz konusu yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik edici hangi belgelerin hangi yönlerden aykırı olduğunun açıklanmadığı, bu haliyle söz konusu iddianın mevzuat hükümlerine aykırılık iddiası içermediği, bu çerçevede anılan iddiada mevzuata aykırılık iddiası olmadığı gibi söz konusu hususa ilişkin gerekçelere yer verilmediği anlaşılmıştır.

Genel nitelikli hukuka aykırılık ifadeleri içeren başvurularda, Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak inceleme başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ve idarenin bu yöndeki beyanlarına hasredilmiş olması ve uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, re’sen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmaması sebebiyle, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından yeniden incelenmesi/değerlendirilmesi talebini içeren söz konusu başvuruların, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun bir başvuru olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiasında yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere ilişkin idareye sunulan belgelerin mevzuata aykırı bulunma sebeplerinin açıkça belirtilmediği, başvurunun genel nitelikli bir inceleme yapılması talebi içerdiği, söz konusu iddianın bu haliyle tüm belgelerin yeniden incelenmesi sonucunu doğuracağı, söz konusu iddia kapsamında başvurunun sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği, itirazen şikayet dilekçesi üzerine Kurumun ihale komisyonu yerine geçip re’sen bir inceleme yapamayacağı ve sunulan belgeleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından; iddianın reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”