Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KOMİSYONUNUN TOPLANMASI HK.

KARAR: İHALE KOMİSYONUN EKSİKSİZ OLARAK TOPLANMASI YASAL ZORUNLULUKTUR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-191

“İdari işlemlerin tesis edilmesi sürecinde takip edilecek yöntemler ve işlemlerin icrai nitelik kazanması için tamamlanması gereken hususlar, idari işlemlerin şekil unsurunu oluşturmakta olup, bu süreçte ortaya çıkabilecek açık hukuka aykırılıklar, idari işlemi sakatlayabilmektedir.

 

Yapılan incelemede, ihale komisyonunun 04.01.2022 tarihinde toplandığı ve aynı tarihte komisyon kararının alındığı, kararın ihale yetkilisi tarafından 05.01.2022 tarihinde onaylandığı, ihale komisyonu kararında beş ihale komisyonu üyesinin de imzasının yer aldığı görülmekle birlikte, idarece başvuru sahibine verilen cevabi yazıda yer alan “komisyon üyesi personelin ihaleye dair ilk oturuma yetişemediği, ancak ihale evraklarının incelendiği 2. oturumda komisyona dahil olduğu ve tüm evrakları detaylı şekilde incelediği, ihale salonunda bulunan bayan personelin ise komisyonun sekreteryasını tutan yine İl Müdürlüğü personeli olduğu” şeklindeki ifadeden, ihale komisyonunun toplandığı ve karar aldığı ilk oturumda bir komisyon üyesinin bulunmadığı, bu üyenin daha sonraki oturumlara katılarak teklif dosyalarını incelediği ve tutanakları imzaladığı anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunun eksiksiz olarak toplanması gerektiği hususu, 4734 sayılı Kanun’un emredici bir hükmü olup, anılan hükme riayet edilmemesinin açık bir hukuka aykırılık niteliği taşıdığı ve söz konusu aykırılığın ihale komisyonu kararını sakatladığı, bu durumun telafisi mümkün olmayan bir mevzuata aykırılık hali oluşturduğu değerlendirildiğinden, incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”