Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİKLERİNİN TESPİTİNDE, İSTEKLİ OLABİLECEKLERDEN FARKLI OLARAK TEKLİF DOSYASI KAPSAMINDA SUNDUKLARI BELGELER ÜZERİNDEN DE BİR DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-392

“İhalenin Ö… S… – E… Ltd. Şti.- S… A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde kaldığı, iş ortaklığının pilot ortağının %51 paylı Ö…S… olduğu, diğer ortakların %25 paylı E…  Ltd. Şti. ve %24 paylı S… A.Ş. olduğu, iş ortaklığının ortakları hakkında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sorgulama ekranında yapılan incelemeler neticesinde, gerçek kişi pilot ortak Ö…  S…/S…  Mühendislik’e ilişkin 24.10.2014 tarih ve 8680 sayılı sicil gazetesinde tek kaydın bulunduğu, söz konusu kayıtta da gerçek kişi Ö… S…’in faaliyet konusunun genel şekilde belirtildiği, iş ortaklığının diğer ortaklarına ilişkin olarak yapılan sorgulamalarda ise yayımlanmış sicil gazetelerinde isteklilerin faaliyet konularına ilişkin bir belirlemenin yer almadığı, belirtilen isteklilerin ticari faaliyetlerine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet ortamında yayımlanmasından daha önce başlanıldığı görülmüştür. Diğer taraftan isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediklerinin tespitinde, istekli olabileceklerden farklı olarak teklif dosyası kapsamında sundukları belgeler üzerinden de bir değerlendirme yapılması gerektiği açıktır.

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortakları tarafından ihalede sunulan iş deneyim belgeleri incelendiğinde, ihale konusu işin, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda Termoplastik ve Çift Kompenantlı Boya ile Yatay İşaretleme Yapılması işi olduğu, iş ortaklığının pilot ortağı Ö… S… ve özel ortağı E… Ltd. Şti. tarafından Karayolları 2.Bölge (İzmir) Müdürlüğü Sorumluluk Ağındaki Yollarda Kar ve Buzla Mücadele, Bakım, Yapım ve Onarım İşlerinin Yapılması işi için düzenlenmiş, sırasıyla 09.01.2015 tarih ve 2012/156682-629424-3-1 sayılı iş denetleme belgesi ve E… Ltd. Şti.nin %60 paylı ortağı V… K… adına düzenlenmiş 15.06.2015 tarih ve 2012/156682-629424-4-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, iş ortaklığının diğer ortağı S…. A.Ş. tarafından ise ihalede 21.02.2018 tarih ve 2017/28798-2004717-1-1 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgeye konu işin Karayolları 8 Bölge Müdürlüğü 82 Şube (Elazığ) Yollarında Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapılması işi olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ihale üzerinde kalan iş ortaklığının ortakları hakkında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet ortamında yayımlanan suretleri üzerinde yapılan sorgulamalarda, isteklilerin faaliyet alanlarının ilişkin sağlıklı bilgilere ulaşılamaması nedeniyle istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri incelenmiş olup, anılan iş deneyim belgelerinin tamamının Karayolları Bölge Müdürlüklerinin sorumluluğundaki yollarda yürütülen işler olduğu, iş ortaklığının pilot ortağı Ö… S… ve özel ortağı E… Ltd. Şti. tarafından sunulan belgenin yollarda bakım, yapım ve onarım işlerinin yapılmasını kapsadığı, iş ortaklığının diğer ortağı S… A.Ş. tarafından sunulan belgenin ise kara yollarında yürütülen üstyapı işlerini kapsadığı bu sebeple de ihale üzerinde kalan iş ortaklığının ortaklarının ihale konusu alanda faaliyet göstermekte oldukları anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”